Plataformes

Estadística mèdica

Introducció

Estadística Mèdica és una plataforma d’IDIBAPS que dóna suport metodològic i estadístic als projectes de recerca de l’IDIBAPS i les institucions afins. En funció dels projectes i la disponibilitat, la plataforma podrà donar suport a entitats externes públiques i privades.

El principal objectiu és la promoció de la investigació clínica d’excel·lència i la facilitació en la obtenció de recursos per a la mateixa.

La plataforma d’Estadística Mèdica es va crear al 2007 i actualment col·labora en:

·         Projectes i assessories: Atenció a uns 125 usuaris per uns 240 projectes anuals.

·         Xarxa Espanyola d’Investigació clínica: Coordina el “Programa de Metodología, Bioestadística y Gestión de Datos” de la Plataforma d'Unitats d'Investigació Clínica i Assaigs Clínics SCReN (“Spanish Clinical Research Network”), plataforma finançada per l'ISCIII per promoure la investigació independent clínica.

·         Comitè Ètic d’Investigació Clínica: Reunions executives i avaluacions de tots el assaigs clínics del centre.

·         Docència: Grau de Medicina, Biomedicina, Estadística i Ciències i Tecnologia dels Aliments a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màsters i cursos diversos, específics en  metodologia, estadística i gestió de dades en l’àmbit intern institucional i també extern.

·         Xarxa Europea d’Investigació clínica: Col·laboració i integració en la xarxa Europea ECRIN. Representació espanyola al grup de gestió de dades. Participació a la Junta de Certificació Independent (ICB). Revisor permanent extern dels procediments estàndard ECRIN.

·         Activitats científiques i estadístiques en el camp científic i regulador: Assessors de l’Agència Espanyola del Medicament (“Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”, AEMPS). Membre del Consell Científic del (“Scientific Advice Working Party”, SAWP), i del Grup de Treball Bioestadística, (“Biostatistics Working Party”, BSWP)  grups a l'Agència Europea de Medicaments (“European Medicines Agency”,  EMA).

·         Revistes científiques: Editor associat (Associate Editor) de Trials. Consell Consultiu d’estadística (Statistical Advisory Board) de PlosOne. Revisors (peer reviewers) de varies revistes (Journal of Biopharmaceutical Statistics, Clinical Rheumatology, Trials, European Journal of Clinical Pharmacology, Medicina Clínica, Archivos de Bronconeumologia, etc.)

·         Publicacions: Més de 220 publicacions en revistes científiques amb un IF acumulat > 900. Participació en més de 20 publicacions per any en els darrers 5 anys.

La plataforma s’autofinança amb els ingressos de les feines realitzades i el suport institucional. Es per això que tots els serveis i tasques s’hauran de facturar d’acord a les tarifes actuals publicades a la web. Només en alguns casos excepcionals, i sempre amb prèvia autorització i validació institucional de l’IDIBAPS, es podrà donar un servei que no cobreixi el 100% de les despeses d’acord amb les tarifes i/o pressupost generat per la plataforma (veure detall al formulari de reserva de cita).

NOTA: En tots aquest casos igualment s’emetrà el comunicat de les despeses que aniran a càrrec de la institució IDIBAPS per a informació de l’usuari

Serveis:

Serveis d’assessorament

Serveis d’assessorament de curta durada en temes de metodologia i estadística, com ara (a) disseny estadístic d’un estudi, (b) càlcul de la grandària de la mostra, (c) assessorament en la recollida de la informació per anàlisi, (d) Assessoria metodològica i estadística de projectes de recerca.

Projectes

Qualsevol projecte que requereixi més dedicació que la especificada en l’apartat assessoria puntual, es prestarà d’acord a acceptació de pressupost i calendaris previs.

Alguns exemples de projectes:

  • Creació i manteniment d’una base de dades per assaigs clínics: (a) Elaboració del eCRD (quadern de recollida de dades electrònic per a l’entrada de dades via web), (b) creació i consens dels Plans de Gestió i de Validació de Dades amb l’equip investigador, (c) exportació de dades a sistemes d’anàlisis de forma traçable.
  • Anàlisi estadística d’un assaig clínic o d’altres projectes: (a) Creació i consens del Pla d’Anàlisi Estadístic més apropiat segons el tipus de dades i l’objectiu de l’estudi, (b) elaboració de la programació estadística més adequada segons l’objectiu de l’estudi amb èmfasi a la traçabilitat del resultats, (c) Elaboració de l’Informe estadístic, col·laboració en la redacció/supervisió del articles conseqüents als estudis.

Veure llista més extensa a l'enllaç

Cita prèvia

Les assessories es desenvoluparan de forma presencial, demanant sempre cita prèvia i s'haurà de fer omplint el formulari de reserva de cita.

Per a facilitar la dinàmica de les assessories, es recomana aportar documentació sobre el tema a discutir, per exemple: articles,  treballs similars, protocol, i/o resum de l’estudi, etc. Aquest punt és especialment clau per a nous dissenys i predeterminacions de la grandària de la mostra.

NOTA: Es recomana fer la reserva amb la suficient antelació donat que el servei està subjecte a la disponibilitat de recursos de cada moment.

Equipament:

Es compte amb ordinadors personals i programari per a les tasques d’estadística i de gestió de dades: (a) programari estadístic: SAS, SPSS, R, JMP, (b) grandària de la mostra: nQuery, (c) quadern electrònic per assaigs clínics : MACRO, (d) anàlisis de PK/PD: WinNonLin

Ubicació

Ubicació

Medical Statistics Core Facility 
IDIBAPS - Hospital Clinic Barcelona 
183, Mallorca Street, floor -1, Office #60. 08036 Barcelona

bioestadistica(ELIMINAR)@idibaps.org

Sol·licitud de Serveis

Director científic:

Ferran Torres

Ferran Torres MD, PhD. (IDIBAPS)
Director científic
ferran.torres(ELIMINAR)@idibaps.org

Personal

Bioestadistica IDIBAPS

COORDINACIÓ

ESTADÍSTICA

GESTIÓ DE DADES