Plataformes

Biobanc

Introducció

El Biobanc és una plataforma institucional i centralitzada de suport per coordinar la col·lecció, el processament, l’emmagatzematge i la cessió de mostres biològiques humanes per promoure la recerca biomèdica d’excel·lència.

A més, en un intent de treure el màxim rendiment dels recursos humans i d’equipament que conformen el Biobanc, aquest ofereix un ampli ventall de serveis per al processament i l’anàlisi de les mostres pròpies dels grups de recerca.

Tots els procediments realitzats al Biobanc es duen a terme sota la certificació ISO9001.

En el moment de la seva creació, el Biobanc tenia una missió doble:

 • posar a disposició de la comunitat científica mostres biològiques estandaritzades ben caracteritzades i amb un alt valor afegit, amb la finalitat de promoure, fomentar i desenvolupar la recerca biomèdica, de conformitat amb la legislació vigent; i
 • estandarditzar totes les col·leccions de mostres per a la recerca de l’Institut (d'acord amb l'article 67 de la Llei 14/2007 i el Reial Decret RD1716/2011, relatius a la Recerca Biomèdica  amb mostres humanes).

El fons de mostres del Biobanc el configuren tres grans bancs, tots ells amb una llarga trajectòria en la recerca amb mostres humanes i els quals estan disponibles per a finalitats científiques i per a la consolidació d’una medicina personalitzada:

 1. Banc de teixits neurològics
  Fons de conservació de teixit nerviós (cervell i medul·la espinal) creat a partir de les aportacions de donants cadavèrics amb malalties neurològiques o sense, i que facilita la recerca sobre malalties neurològiques per millorar-ne el diagnòstic i l'assistència al pacient.
 2. Banc de tumors i col·leccions d’anatomia patològica
  Fons de conservació de teixits tumorals i no tumorals de pacients afectats de neoplàsies, així com de mostres de teixits relacionats amb altres malalties, totes elles provinents d’excedents diagnòstics del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Clínic. Aquest material és fonamental per proporcionar l’alt nombre de mostres tissulars que actualment requereixen els grans projectes de recerca amb teixits.
 3. Banc de mostres de sang i d’altres fluids
  Fons de conservació que aplega, entre d’altres, mostres de malalties metabòliques, inflamatòries intestinals, oncològiques, digestives, psiquiàtriques i maternofetals. Ofereix un ampli ventall de mostres, principalment d’ADN, sèrum i plasma d’interès científic, que es nodreix de les consultes mèdiques i també d’extraccions per a analítiques i donacions de sang i d’altres fluids.

Recentment el Biobanc ha incorporat al seu fons de mostres el Banc d’ADN antic, a partir de mostres cedides pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, juntament amb la col·laboració de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. La col·lecció està formada per ADN extret de peces dentals d’individus que foren exhumats de tombes i mausoleus d’una necròpolis d’època romana situada a la ciutat de Tarragona, i cobreix una amplia cronologia (I-IV AC)

La creació del Biobanc d’ADN antic de l’IDIBAPS, únic al món de les seves característiques, ha estat possible gràcies al finançament obtingut pel projecte europeu del 7è Programa Marc Medigene, i a la col·laboració amb el CIBERDEM.

Amb una col·lecció de mostres antigues podem obtenir informació ancestral per a la recerca biomèdica que ens permet fer comparacions entre les poblacions actuals i antigues en estudis de malalties, de diversitat genètica, o d’altra naturalesa. Així doncs, la consolidació d’un biobanc d’aquestes característiques ens permet establir col·laboracions multidisciplinàries per tal d’abordar conjuntament àrees tan llunyanes com la biomedicina, l’arqueologia i la paleoantropologia. 

Serveis:

El Biobanc de l’Hospital Clínic - IDIBAPS ofereix un ampli catàleg de mostres biològiques humanes, així com un ventall de serveis. Tot el potencial dels seus equipaments i professionals està al servei de la comunitat científica per assolir els seus objectius més ambiciosos. La tasca del Biobanc no finalitza amb el lliurament de les mostres, sinó que ofereix suport als investigadors en els diversos estadis dels projectes que impliquen l’ús de mostres biològiques.

 • CESSIÓ DE MOSTRES HUMANES DELS FONS DEL BIOBANC
  • Teixit nerviós de donants cadavèrics afectats de malalties neurològiques
  • Mostres biològiques congelades de les neoplàsies més freqüents i blocs de parafina amb material fixat de diverses patologies neoplàsiques i no neoplàsiques
  • Mostres d’ADN, sèrum, plasma i cèl·lules mononucleades de sang perifèrica (PBMC) de donants amb diferents malalties i de donants sans
 • ASSESSORAMENT TÈCNIC I CIENTÍFIC
  • Creació i gestió de noves col·leccions
  • Metodologia (assessorament tècnic)
  • Disseny d’experiments amb mostres tissulars humanes i animals
  • Disseny i interpretació d’estudis immunohistoquímics
  • Programes de gestió de qualitat
  • Harmonització de les pràctiques de control de qualitat per al tractament de les mostres d’ADN
  • Formació per a l’ús d’equipament del Biobanc (microdissector làser i microscopi tricapçal amb software d’anàlisi morfomètric)
 • GESTIÓ DE COL·LECCIONS PRIVADES
  • Gestió de la col·lecció de mostres en estudis multicèntrics
  • Emmagatzematge de col·leccions preexistents
 • TÈCNIQUES HISTOLÒGIQUES
  • Processament de teixits congelats i en parafina (macroscopia, congelació, fabricació de blocs de parafina, seccions histològiques)
  • Microdissecció làser
  • Fabricació de microarrays de teixits (TMA)
  • Tincions histològiques
  • Diagnòstic neuropatològic definitiu de malalties neurològiques
  • Escanejat de preparacions histològiques
 • TÈCNIQUES CEL·LULARS
  • Purificació i congelació de PBMC
  • Immortalització de limfòcits B
  • Aïllament d’eritròcits a partir de sang perifèrica
  • Comptatge cel·lular
 • TÈCNIQUES MOLECULARS
  • Extracció d’ADN a partir de sang perifèrica
  • Extracció d’ADN/ARN/proteïna a partir de teixit (congelat i parafinat)
  • Amplificació d’ADN genòmic per WGA
  • Aïllament de sèrum i plasma
  • Immunohistoquímica

Equipament:

 • Congeladors de -20 °C, -80 °C i -150 °C amb sistemes de seguretat
 • Contenidors de nitrogen líquid en fase vapor

Banc de teixits neurològics

 • Cubicles per a l’obtenció de material en condicions estèrils
 • Instruments per preparar les mostres per al microscopi
 • Arxivadors per a la col·lecció de mostres parafinades
 • Cabines per a la filtració de gasos
 • Equip d’immunotinció automàtica  (DAKO autostainer plus)
 • Frigorífic combi amb congelador de -40 °C per a conservar el material fungible
 • Autoclau per esterilitzar el material quirúrgic
 • Micròtoms i criostat (Leica Microsystems)

Banc de tumors

 • Equipament per preparar microarrays de teixits (TMAs): TMA Master (3Dhistech)
  (Facultat de Medicina UB / FEDER)
 • Microscopi de microdissecció làser LMD7000 (Leica Microsystems)
 • Micròtoms i criòstat (Leica Microsystems)
 • Processador de teixits (Leica Microsystems)
 • Equip d’immunohistoquímica automatitzada Bond Max III (Leica Microsystems)
 • Escàner de preparacions histològiques amb software d’anàlisi Pannoramic Desk (3Dhistech)
 • Microscopi tricapçal BX43 amb càmara de 12Mpx i software d’anàlisi morfomètric CellSens Dimension (Olympus)
 • Equip d'extracció molecular automatitzada QIAcube (Qiagen)

Banc de sang i fluids

 • Congelador programable amb rampa de congelació controlada
 • Dispositiu automatitzat Chemagic MSM1® per a l’obtenció d’ADN a partir de grans volums de sang
 • Robot automatitzat Tecan EVO150® per preparar alíquotes de les mostres
 • Comptador CoulterZ1® de cèl·lules i partícules
 • Comptador Cel·lular automàtic TC (BioRad)
 • Cabines per a l’aïllament de cèl·lules en condicions estèrils
 • Plataforma d’immortalització cel·lular
 • Sistemes informàtics per a la gestió de mostres i les dades associades
 • Sistema de Fraccionament Sanguini automàtic ABF500 (RTS)
 • Equip d'extracció molecular automatitzada QIAcube (Qiagen)

Ubicació

Ubicació

Banc de teixits neurològics
Facultat de Medicina de la UB
Ala sud, planta 0

Banc de tumors
Centre Esther Koplowitz
c/ Rosselló, 149-153, planta -1

Servei d’Anatomia Patològica (Hospital Clínic)
c/ Villarroel, 170. Escala 3, planta 5

Banc de mostres de sang i d’altres fluids
Centre Esther Koplowitz
c/ Rosselló, 149-153, planta -1

biobanc(ELIMINAR)@idibaps.org

Sol·licitud de Serveis

Coordinadora científica

Anna Bosch

Aina Rodríguez
arodr(ELIMINAR)@idibaps.org

Personal

Biobanc
Banc de teixits neurològics
 • Sara Charif (IDIBAPS)
  Tècnic de laboratori
 • Verónica Santiago (IDIBAPS)
  Tècnic de laboratori
 • Abel Muñoz (IDIBAPS)
  Auxiliar d’autòpsies
 • Leire Etxarri (IDIBAPS)
  Auxiliar d’autòpsies
Banc de tumors
 • Miriam Cuatrecasas, MD, PhD (Hospital Clínic)
  mcuatrec(ELIMINAR)@clinic.ub.es
 • Laura Gelabert (IDIBAPS)
  Tècnic de laboratori
 • Mónica Marín (Hospital Clínic)
  Tècnic de laboratori
 • Raquel Bermudo Gascón, PhD (IDIBAPS)
  Responsable de laboratori del banc
 • Ángela Martín (IDIBAPS) 
  Gestora de consentiments informats
 • Patòlegs residents (Hospital Clìnic)
  Revisió histològica de mostres
Banc de sang i fluids