Qui som?

Objectiu

Investigació translacional per minimitzar les barreres entre el laboratori i la consulta mèdica

L'objectiu fonamental de l'IDIBAPS consisteix a integrar la recerca clínica de qualitat contrastada amb la recerca bàsica d'alt nivell. Així aconsegueix una transferència més eficaç dels avenços científics obtinguts en la prevenció i el tractament dels problemes de salut més prevalents.

Els científics de l'IDIBAPS provenen de les diverses entitats que el formen: l'Hospital Clínic de Barcelona, la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona del CSIC i el personal contractat per la Fundació Clínic. El número actual d'investigadors adscrits a l'IDIBAPS és d’uns 460, i tenen perfils bàsics i clínics complementaris. A més, existeix un ampli equip de titulats de diferents graus i becaris dedicats a tasques d'investigació que recolzen les línies d'estudi dels científics de l'IDIBAPS.

La biomedicina que impulsen els nostres professionals, juntament amb els seus equips de recerca, vol minimitzar les barreres entre el laboratori i la consulta mèdica. L’IDIBAPS vol facilitar que els reptes de la medicina es traslladin amb fluïdesa a la recerca bàsica, i els resultats obtinguts al laboratori han de revertir de forma eficaç en beneficis per als pacients. Millorar la salut de les persones és l’objectiu final.

Una recerca ètica

Tota la investigació que es duu a terme a l'IDIBAPS està estrictament regulada per les normes bioètiques nacionals i internacionals aplicables. L'IDIBAPS disposa d'un Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) i d'un Comitè Ètic d'Experimentació Animal acreditats. Addicionalment, la Unitat d'avaluació, suport i prevenció de l'Hospital Clínic ofereix als seus investigadors, així com altres institucions públiques i privades, serveis d'assessoria i suport a la recerca.

L'IDIBAPS disposa d'un Codi de Bones Pràctiques en la Recerca que posa en mans dels investigadors i el personal dels grups de recerca un recull de normes per millorar la qualitat de les pràctiques de recerca i definir un marc ètic de comportament. Aquest document ha estat elaborat per professionals amb experiència en aquest àmbit, redactat de manera planera, i es vol senzill, per ser fàcilment assequible.