Recerca

Àrea 3

Endocrinologia ginecològica i reproducció humana

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

L'objectiu global d'aquest grup de recerca per als propers anys és avançar en el coneixement sobre diversos aspectes de la fisiopatologia de la reproducció humana: des dels aspectes endocrinològics fins als processos patològics benignes i malignes més importants de l'aparell reproductor femení, així com la investigació i el tractament del fracàs reproductiu humà. 
Més específicament, els principals objectius del nostre grup de recerca són avançar en les línies de treball existents amb la finalitat de: 

  1. Determinar els mecanismes més rellevants en la patogènia del fracàs reproductiu (esterilitat, avortaments de repetició i fracàs implantatori repetit després de la fecundació in vitro) i dels principals processos patològics de l'aparell reproductor femení (endometriosi, mioma uterí i càncer genital). 
  2. Optimitzar i innovar en tant que sigui possible el potencial preventiu o terapèutic en les situacions anteriors. 

Principals línies de recerca

1. Marcadors de fracàs reproductiu
S'analitza el possible paper dels nous marcadors d'alteracions de l'hemostàsia com a nou mecanisme patogènic de la patologia trombòtica en la gestació inicial i avançada en pacients amb o sense síndrome antifosfolipídica. També s'estudia el valor dels paràmetres inmunohistoquímics i de proteòmica quantitativa i qualitativa de l'endometri humà com a marcadors de receptivitat endometrial. La recerca aprofundeix en els mecanismes patogènics implicats en el bloqueig del desenvolupament embrionari preimplantatori in vitro. 

2. Disfunció i estimulació/hiperestimulació ovàrica 
Investigació de les possibilitats tant dels marcadors ecogràfics com dels hormonals, endocrinometabòlics i genètics en relació a la seva capacitat com a predicció de la resposta ovàrica. Estudi del paper de l'LH i dels andrògens com a factors sensibilitzants de l'ovari en l'estimulació ulterior amb FSH. Investigació del possible paper de les cèl·lules fol·liculars ovàriques (granuloses i macròfags) en la patogènia de la síndrome d'hiperestimulació ovàrica, amb l'exploració de nous protocols d'estimulació ovàrica o de preparació endometrial que permetin millorar els resultats de les tècniques de fecundació assistida. 

3. Optimització del tractament quirúrgic de malalties de l'aparell reproductor 
S'ha dissenyat per analitzar el paper de les variables quirúrgiques que permetin millorar els resultats i reduir la morbiditat en el tractament quirúrgic de les malalties benignes i malignes de l'aparell reproductor femení. També implica establir el valor pronòstic de la detecció de l'HPV (virus del papil·loma humà) i de la tipificació viral com a marcadors pronòstics i de progressió de les lesions precanceroses del coll uterí, vagina i vulva.