Recerca

Àrea 5

Biologia molecular de la reproducció i desenvolupament

Responsable de l'equip

 • Rafael Oliva
  (Hospital Clínic - UB)

Objectius estratègics

Els objectius principals del nostre grup de recerca són els mecanismes implicats en la diferenciació cel·lular durant la reproducció i el desenvolupament, les malalties endocrines i la progressió i la regressió de la cèl·lula cancerosa.

Principals línies de recerca

 1. Genòmica, proteòmica i epigenètica de la línia cel·lular germinal.
  Hem contribuït a la caracterització del proteoma complet de l'espermatozoide humà com a pas per aprofundir el coneixement sobre la funció i els mecanismes bàsics operatius en l'espermatozoide i permetre la recerca translacional en la infertilitat masculina. Hem posat una atenció especial en la cromatina de l'espermatozoide, on hem detectat la presència d'una distribució diferencial dels gens i les proteïnes potencialment implicades en funcions reguladores després de la fecundació; i també hem detectat signatures proteòmiques de cromatina alterades en pacients infèrtils que indiquen que poden estar implicades en el desenvolupament inicial de l'embrió.
 2. Genètica de malalties endocrines.
  Els interessos de la nostra recerca impliquen l'estudi dels aspectes genètics de les malalties endocrines hereditàries (neoplàsia endocrina múltiple, hiperplàsia suprarenal congènita i diabetis monogènica). Som un centre de referència al país per al diagnòstic genètic molecular d'aquestes malalties, i això ens permet recopilar casos clínics rars en els quals l'estudi genètic sol proporcionar nous coneixements per entendre la causa d'aquestes malalties endocrines. El nostre interès també és contribuir a una millor comprensió de les correlacions genotip-fenotip en aquestes síndromes mitjançant l'estudi de gens i variants genètiques recentment descoberts.
 3. Mecanismes implicats en la rediferenciació de cèl·lules canceroses.
  Estem interessats en l'estudi dels mecanismes implicats en la inducció de l'àcid retinoic en la diferenciació cel·lular al càncer. En tractaments amb aquesta molècula, hem trobat una regulació negativa de la via de senyalització Notch-3 i una regulació positiva del microARN miR-200c en cèl·lules de càncer de mama molt invasiu. A més, estudiem els mecanismes implicats en el fenotip quimioresistent de cèl·lules de càncer de còlon.