Recerca

Àrea 4

Neurofarmacologia i Neuropatologia Experimental

Responsable de l'equip

  • Guadalupe Mengod
    (IIBB-CSIC)

Objectius estratègics

Aprofundir en el coneixement dels mecanismes fisiopatològics de les malalties neurològiques i psiquiàtriques i dels processos de neurotoxicitat i d'envelliment  del sistema nerviós central per identificar noves dianes cel·lulars i funcionals i proposar noves teràpies.

Principals línies de recerca

El grup de neurofarmacologia de sistemes estudia els circuits cerebrals i els elements neuronals implicats en la fisiopatologia i el tractament de la depressió i l'esquizofrènia. També explora la fisiologia i els processos de neurotransmissió química en models genètics i farmacològics de malalties psiquiàtriques per tal de poder identificar noves dianes terapèutiques. Resultats clau recents són la identificació de l'acció selectiva dels antagonistes del receptor NMDA en neurones GABA del nucli reticular talàmic i la producció de ràpids efectes antidepressius amb estratègies RNAi.
El grup de mecanismes de neurotoxicitat i neurodegeneració du a terme estudis sobre mort de neurones, estrès oxidatiu, funcions sinàptiques, genòmica i proteòmica, per a la determinació de dianes alterades en els processos de toxicitat i d'envelliment del sistema nerviós central in vivo i in vitro. També se centra en les estratègies de neuroprotecció i en el desenvolupament de mètodes in vitro per a la predicció de la neurotoxicitat. Els estudis sobre pèrdua cognitiva relacionada amb l'edat se centren en teràpies preventives d'exercici físic i dieta sana, així com els mecanismes de senyalització implicats. 

El grup de neurofarmacologia molecular se centra en l'estudi de la neurotransmissió i els seus aspectes anatòmics, cel·lulars i moleculars implicats en les malalties neurodegeneratives amb component inflamatori: 1) Modulació per regulació AMPc de les citocines i les cèl·lules implicades en la neuroinflamació en el sistema nerviós central (SNC) de la EAE  en model de ratolins d'esclerosi múltiple; 2) identificació i validació proteòmica de proteïnes alterades de manera diferencial en el cervell de pacients amb malaltia d'Alzheimer i malaltia de grànuls argirofílics; 3) ús d'agonistes per als receptors 5-HT4 serotoninèrgics com a tractament per a la malaltia d'Alzheimer.

L'objectiu del grup de neurobiologia cel·lular és l'estudi de noves dianes per regular la neuroinflamació. Ens centrem en el paper dels factors de transcripció de la família C/EBP i de molècules de comunicació neuronal i de micròglies (CD200, CD200R, TREM2) en l'activació de micròglies i en neurotoxicitat induïda per micròglies. Utilitzem cultius primaris cel·lulars (mescla de cèl·lules glials, astroglials i enriquit de micròglies, neuronal, mescla de neurones i glials), línies cel·lulars i models in vivo de neuroinflamació (LPS sistèmic) i neurodegeneració (EAE, prió ME7, ratolins G93A-SOD1).

Les vies de senyalització Wingless (Wnt) i Hedgehog (Hh) són essencials durant el desenvolupament embrionari. Tanmateix, la seva regulació anòmala causa malformacions en el creixement i diferents patologies neoplàstiques. Actualment, el grup de control de la proliferació neuronal estudia si les anomalies en la polaritat causades per formes oncogèniques de catenina beta, el principal efector de la via Wnt, estan a l'origen del subtipus Wnt de medul·loblastomes. A més, en un altre projecte independent però relacionat, provem d'esbrinar la regulació complexa de l'adenilat ciclasa induïda per la via de senyalització de Sonic Hedgehog.

Grup de recerca

Grup de neurofarmacologia de sistemes

Francesc Artigas

(IIBB-CSIC)

El grup estudia les xarxes cerebrals implicades en la fisiopatologia i el tractament de la depressió i l'esquizofrènia.

Grup de recerca

Grup de mecanismes de neurotoxicitat i neurodegeneració

Cristina Suñol

(IIBB-CSIC)

El grup estudia dianes neuronals en processos de toxicitat i d'envelliment amb models in vivo i in vitro. També se centra en neuroprotecció i en teràpies preventives amb estratègies d'exercici físic i dieta sana per a la pèrdua cognitiva relacionada amb l'edat.

Grup de recerca

Grup de Neurofarmacologia molecular

Guadalupe Mengod

(IIBB-CSIC)

Estudiem malalties neurodegeneratives, com ara esclerosi múltiple, malaltia d'Alzheimer i malaltia de grànuls argirofílics, tant en models animals com en teixit cerebral humà post mortem.

Grup de recerca

Grup de Neurobiologia Cel·lular

Josep Saura

(UB)

El grup de neurobiologia cel·lular se centra en l'estudi de la neuroinflamació.