Recerca

Àrea 1

Malalties autoimmunes sistèmiques

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

El grup de recerca dedicat a les malalties autoimmunitàries sistèmiques promou la recerca bàsica, clínica i translacional d'aquestes malalties d'una manera multidisciplinària i amb la participació de membres dels Departaments següents: Malalties Autoimmunitàries, Oftalmologia, Medicina Interna, Nefrologia, Immunologia, Hemostàsia, Hepatologia, Obstetrícia i Dermatologia, entre d'altres.

Aquestes activitats es duen a terme en estreta col·laboració amb diversos grups de treball internacionals, dels quals els membres de l'equip en són coordinadors nacionals o internacionals: European Working Party on Systemic Lupus Erythematosus (EWPSLE), European Forum on Antiphospholipid Antibodies (EFAPL), Catastrophic Antiphospholipid Syndrome (CAPS) Registry Project Group, International Pediatric Register of Antiphospholipid Syndrome (Ped-APS Register), Systemic Lupus International Collaborative Centers (SLICC), Sjögren's Syndrome-Hepatitis C Virus (SS-HCV) Study Group, HISPAMEC Study Group, Grup d'Estudi de Malalties Autoimmunes Sistèmiques - Ús de teràpies biològiques (BIOGEAS), Grupo de Estudio Multicéntrico Español de Síndrome de Sjögren (GEMESS), European Vasculitis Study Group (EUVAS), European League Against Rheumatism (EULAR), Systemic Vasculitis Task Force, EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics i l'American College of Rheumatology (ACR) Work Group for Development of Classification Criteria for Rheumatic Polymyalgia, entre d'altres.

Principals línies de recerca

1. Lupus eritematós sistèmic, síndrome antifosfolipídica i esclerosi sistèmica:

 • Estudis multicèntrics epidemiològics sobre les manifestacions clíniques i l'evolució a llarg termini d'aquestes malalties.
 • Assaigs clínics de noves teràpies biològiques.
 • Estudi dels polimorfismes genètics com a factors de risc de les diverses manifestacions clíniques d'aquestes malalties.
 • Estudi dels factors de risc cardiovascular i de lesió endotelial que incideixen en aquestes malalties.
 • Recerca bàsica en models animals sobre el mecanisme d'acció dels anticossos antifosfolipídics.

2. Síndrome de Sjögren, manifestacions autoimmunitàries de la infecció produïda pel virus de l'hepatitis C i teràpies biològiques:

 • Estudis multicèntrics epidemiològics sobre les manifestacions clíniques i l'evolució a llarg termini d'aquestes malalties.
 • Estudi de la malaltia relacionada amb IgG4 associada a la síndrome de Sjögren.
 • Validació dels índexs d'activitat ESSDAI i ESSPRI,
 • Task Force europea per a la caracterització de les manifestacions sistèmiques de la síndrome de Sjögren (EULAR-SS Task Force).
 • Desenvolupament de nous criteris de classificació internacional per a la síndrome de Sjögren (ACR-EULAR Task Force Group).
 • Estudi dels factors de risc cardiovascular i de lesió endotelial que incideixen en aquesta síndrome.
 • Estudis clínics i bàsics sobre la crioglobulinèmia mixta.
 • Desenvolupament de nous criteris de classificació internacional per a la crioglobulinèmia mixta.
 • Registre internacional de tractaments amb fàrmacs biològics de les malalties autoimmunitàries sistèmiques (BIOGEAS).

3. Vasculitis sistèmiques:

 • Investigació dels mecanismes implicats i les conseqüències clíniques de la persistència de la inflamació vascular en l'arteritis de cèl·lules gegants. Identificació de noves dianes terapèutiques. 
 • Estudi dels mecanismes implicats en el desenvolupament d'un remodelat vascular anòmal (oclusió o dilatació) i les seves conseqüències clíniques.
 • Desenvolupament d'un model de cultiu d'òrgan per estudiar els factors implicats en la perpetuació de la inflamació i el remodelat vascular.
 • Estudi de la prevalença de l'afectació inflamatòria dels grans vasos a l'inici i durant l'evolució de l'arteritis de cèl·lules gegants.
 • Estudis genètics de l'arteritis de cèl·lules gegants.
 • Assaigs clínics promoguts fonamentalment per investigar noves teràpies biològiques per al tractament de les vasculitis sistèmiques.
 • Registre espanyol de vasculitis sistèmiques.
 • Registre espanyol de la malaltia de Behçet.

Grup de recerca

Vasculitis sistèmiques

Maria Cinta Cid

(HCB)

Aquest grup estudia els aspectes clínics, diagnòstics i terapèutics de les vasculitis sistèmiques, així com en els mecanismes de producció de les lesions vasculars d'aquestes malalties. 

La contribució científica d'aquesta línia de recerca és molt competitiva i reconeguda internacionalment. També du a terme estudis clínics de les lesions vasculars sistèmiques que caracteritzen l'arteritis de cèl·lules gegants, l'estudi dels mecanismes que produeixen les lesions vasculars d'aquesta malaltia i participa en diversos assaigs clínics de noves teràpies biològiques. El grup també coordina els registres espanyols de les vasculitis associades amb anticossos anticitoplasma de neutròfil (ANCA) i de la malaltia de Behçet.