Recerca

Àrea 1

Malalties infeccioses i SIDA

Responsable de l'equip

 • José M. Miró
  (Hospital Clínic)

Objectius estratègics

1. En el camp de la SIDA:

 • Immunoteràpia de la malaltia i mecanismes naturals i adquirits de defensa, inclòs el desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives.
 • Eficàcia i mecanismes de resistència i tolerància dels nous antiretrovirals.
 • Immunopatogènia, resposta al tractament i mecanismes de resistència d'algunes infeccions oportunistes, incloent-hi la tuberculosi, la pneumònia per Pneumocystis carinii (PCP) i la toxoplasmosi.
 • Complicacions que no estan relacionades amb la SIDA i són conseqüència de l'envelliment i la replicació viral residual, la inflamació i la immunoactivació.

2. En el camp de les infeccions generals:

 • Prevenció i tractament d'endocarditis produïda per microorganismes multiresistents, incloent-hi models animals.
 • Infeccions en receptors de trasplantaments d'òrgans sòlids.
 • Interaccions entre les infeccions nosocomials i la utilització d'antibiòtics.
Principals línies de recerca

1. En el camp de la SIDA:

 • La línia més important se centra en la resposta perifèrica (sang) i central (teixit limfàtic i líquid cefaloraquidi) a diversos tractaments antiretrovirals quan s'administren en fases evolutives molt precoces (CD4 > 500 mm3). Hem desenvolupat tècniques ultrasensibles de determinació de la càrrega viral al plasma i als teixits, així com tècniques per a la determinació de la resistència genotípica i d'immunofenotipatge i l'avaluació de la proliferació de limfòcits CD4+ davant d'antígens del virus VIH. En col·laboració amb el grup de farmacologia clínica, també s'han desenvolupat tècniques per a la determinació dels nivells de medicaments. Havent descartat la possibilitat d'eradicar el VIH, la hipòtesi de treball consisteix en comprovar si és possible suprimir de manera gairebé total la replicació del VIH a llarg termini, recuperar el sistema immunitari de l'hoste i quantificar el grau d'aquesta recuperació. La interrupció del tractament provoca un ràpid efecte de rebrot de la malaltia, que es podria evitar de manera parcial o total (curació funcional).
 • S'estudia el mecanisme pel qual el virus és capaç d'escapar de la resposta immune citotòxica i que podria estar relacionat amb la selecció de quasiespècies diferents dels reservoris (resistència immunològica). Per aquest motiu, hem iniciat una línia de recerca encaminada a desenvolupar tècniques d'estimulació del sistema immunològic amb la finalitat d'associar-hi un tractament antiretroviral. La interrupció cíclica del tractament i les vacunes terapèutiques poden induir la recuperació de la resposta immunològica específica als antígens del VIH associada a una caiguda espontània de la càrrega viral, que es correlaciona amb el grau de resposta proliferativa i citotòxica específica contra el VIH-1 en un petit percentatge de pacients.
 • També hem desenvolupat una tècnica d'immunoteràpia basada en l'administració de cèl·lules dendrítiques autòlogues estimulades ex vivo amb el mateix virus del pacient. Els primers tres assaigs clínics en fase I ja s'han acabat i publicat. En el marc del setè programa marc de la UE (7PM), també estem desenvolupant diversos immunògens que podrien ser potencials candidats per a vacunes terapèutiques o preventives.

2. En el camp de les infeccions generals:

 • Endocarditis clínica i experimental, inclosa l'endocarditis en drogoaddictes (Dr. J.M. Miró).
 • Infeccions en receptors de trasplantaments. Diagnòstic microbiològic i marcadors pronòstics (Dra. A. Moreno).
 • Factors predictius i marcadors de resposta al tractament de les infeccions nosocomials (Dr. A. Soriano).
 • Resposta al tractament, resistència i transmissió de la tuberculosi.
 • Factors pronòstics de les infeccions respiratòries d'origen comunitari i nosocomials, tant en els hostes immunocompetents com en els immunodeprimits.
 • Bases genètiques de la susceptibilitat de l'hoste i bases bioquímiques, moleculars i capacitat de rèplica de les soques resistents.

Grup de recerca

Endocarditis. Infeccions Cardiovasculars. Model experimental

Josep Maria Miró

(HCB)

Aquest grup estudia els aspectes epidemiològics, clínics, diagnòstics, preventius i terapèutics de l'endocarditis infecciosa. Es du a terme amb estudis de cohorts locals, nacionals o internacionals (ICE) que han posat de manifest un augment de l'endocarditis produïda per Staphylococcus aureus sensible i resistent a la meticil·lina (MSSA i MRSA respectivament). Els estudis en el model d'endocarditis experimental per a MRSA i GISA (Staphylococcus aureus amb resistència intermèdia a glicopèptids) han avaluat l'activitat de noves combinacions d'antibiòtics (fosfomicina i imipenem) o nous antibiòtics com la daptomicina i la telavancina.

Grup de recerca

Infeccions en receptors de transplantament d'òrgan sólid

Asunción Moreno

(HCB)

En els darrers anys, aquest grup ha estudiat les característiques clíniques i evolutives de les bacterièmies en pacients amb diferents trasplantaments d'òrgan sòlid (renal, hepàtic, cardíac i renopancreàtic). Hem demostrat que els polimorfismes de la lectina d'unió a mannosa (MBL) condicionen l'augment de la prevalença de la malaltia per citomegalovirus (CMV), i hem analitzat els factors de risc de mortalitat de les pneumònies en pacients trasplantats. S'han fet estudis sobre la prevalença d'altres virus del grup herpes (VHH-6 i 7) en la població trasplantada, així com el seu paper patogènic durant el període del post-trasplantament. Aquests estudis s'han realitzat conjuntament amb investigadors especialitzats en microbiologia i immunologia, i amb les diferents unitats de trasplantament (instituts de malalties digestives, nefrologia i tòrax). Els components del grup són membres de la Red Española de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI) i participen activament en projectes multicentre finançats pel FIS.

Grup de recerca

SIDA I Infecció per VIH

Josep Mallolas

(Hospital Clínic)

Aquest grup estudia els aspectes clínics, diagnòstics, terapèutics i preventius de la infecció pel VIH. La contribució científica d'aquesta línia de recerca és molt competitiva i reconeguda internacionalment. Aquest grup d'investigadors se centra en explorar la possible eradicació de la infecció pel VIH i la reconstitució del sistema immunitari, inclòs el desenvolupament de vacunes preventives i terapèutiques.

Grup Emergent

Grup d'estudi de la infecció nosocomial

Alex Soriano

(HCB)

Aquest grup estudia els aspectes clínics, diagnòstics, terapèutics i preventius de les infeccions nosocomials (contretes en hospitals). L'aportació científica és especialment destacada en el tractament i maneig de la bacterièmia, de les infeccions en unitats de cures intensives i les relacionades amb implants ortopèdics.