Recerca

Àrea 1

Inflamació Ocular: estudis clínics i experimentals.

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

El grup de recerca d'inflamació ocular estudia com respon la retina a lesions, inflamació i degeneració. El nostre objectiu principal és promoure la investigació en malalties inflamatòries oculars, com ara l'uveïtis i l'escleritis, amb especial interès en l'estudi dels mecanismes patològics, la resposta immunitària i el desenvolupament de noves teràpies. També ens hem interessat en malalties oculars molt prevalents en les quals hi juga un paper clau la inflamació, com ara la retinopatia diabètica, el glaucoma i la degeneració macular relacionada amb l'edat.

Principals línies de recerca

 1. Factors pronòstics (clínics, immunogenètics i formació d'imatges) en pacients amb edema macular associat amb uveïtis no infecciosa.
  Aquest tema de recerca busca l'avaluació de factors clínics, biològics i de formació d'imatges implicats en la patogènesi d'edema macular i la seva resposta al tractament. Els objectius inclouen l'anàlisi de perfils de citocina i nivells de cèl·lules T reguladores com a biomarcadors per a l'edema macular uveític, així com l'estudi de patrons de formació d'imatges de tomografia de coherència òptica en aquests pacients.
 2. Noves teràpies biològiques per al tractament de l'uveïtis no infecciosa.
  Avaluar l'eficàcia i la seguretat de noves teràpies biològiques, incloent-hi anticossos monoclonals amb receptors anti-TNF-alfa, anti-IL-1beta i anti-IL-6, per tractar els pacients amb malalties inflamatòries oculars no infeccioses (uveïtis, escleritis) que poden posar en risc la visió.
 3. Polimorfismes genètics que predisposen a la uveïtis. Investigar polimorfismes genètics com a factors de risc potencial pel desenvolupament d'uveïtis i les seves complicacions. La nostra unitat d'uveïtis ha participat en un estudi multicèntric que ha donat resultats interessants, com ara la identificació de la regió genètica IRF5 en el desenvolupament de l'edema macular en pacients amb uveïtis no infecciosa.
 4. Malaltia de Behçet ocular.
  Tot i que es considera una malaltia poc freqüent al món desenvolupat, la uveïtis de Behçet és força comuna en el nostre entorn i la nostra institució ha estat reconeguda com a principal hospital de referència a Espanya per a aquests pacients. Els objectius principals d'aquest tema són caracteritzar la nostra cohort de pacients amb uveïtis de Behçet per identificar biomarcadors sèrics d'activitat i gravetat de la malaltia i resposta a teràpies immunomodulatòries (immunosupressors convencionals respecte a nous agents biològics).
 5. Toxoplasmosi ocular.
  La toxoplasmosi ocular és la causa més freqüent d'uveïtis infecciosa en el nostre entorn. Els objectius d'aquesta línia de recerca inclouen la caracterització clínica dels pacients amb uveïtis relacionada amb Toxoplasma així com la identificació de potencials biomarcadors relacionats amb la gravetat de la malaltia i la taxa de recurrència de la infecció ocular.
 6. Uveïtis relacionada amb tuberculosi.
  La tuberculosi ocular és una de les uveïtis que suposen un risc més gran per a la vista i constitueix un repte tant diagnòstic com terapèutic. Els objectius en aquest àmbit són dur a terme estudis epidemiològics i clínics, així com desenvolupar models experimentals in vitro d'infecció tuberculosa en l'epiteli pigmentari de la retina.
 7. Patologia macular en pacients diabètics. L'edema macular és la causa principal de pèrdua visual en pacients diabètics. Els interessos de la nostra recerca inclouen el desenvolupament d'estudis clínics i experimentals per investigar la patogènesi de l'edema macular diabètic i la seva resposta a diferents enfocaments terapèutics.