Recerca

Àrea 5

Hemato-Oncología

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Els principals objectius estratègics del nostre equip són la recerca clínica, aplicada i bàsica en oncologia hematològica. L'equip s'estructura en tres grups per a l'estudi de tres grans categories de malalties.

Principals línies de recerca

1. Neoplàsies limfoides

 • Mecanismes de progressió i estudi de la significació clínica de la malaltia residual mínima. 
 • Perfil genòmic del limfoma difús de cèl·lules grans i el seu significat clínic (en col·laboració amb el National Cancer Institute (EUA) i el Leukemia Lymphoma Molecular Profiling Project (LLMPP)). 
 • Nous models pronòstics en limfomes T (col·laboració en estudis internacionals, en particular en l'International T-cell Lymphomas Project, de la Universitat de Nebraska) i limfoma fol·licular. 
 • Mecanismes de progressió de la leucèmia limfàtica crònica (CLL).
 • Influència del microambient cel·lular en la CLL. 
 • Valoració de la proliferació cel·lular en la CLL. 
 • Projecte per obtenir el genoma de la leucèmia linfocítica crònica, en col·laboració amb la Unitat d'Hematopatologia.
 • Assaigs clínics en fase I/II i III en limfomes i CLL.

2. Mieloma múltiple i altres gammapaties monoclonals

 • Estudi de la citogenètica molecular, perfil d'expressió gènica de citocines relacionades amb l'angiogènesi i el microambient tumoral i anàlisi de gens diferencialment expressats en medul·la òssia i en plasmocitomes extramedul·lars. 
 • Avaluació de la reconstitució immune en pacients en remissió desprès del trasplantament autòleg o després de quimioteràpia en comparació amb pacients en resposta parcial i amb gammapatia monoclonal de significat incert. 
 • Impacte de la variabilitat genètica individual en la resposta al tractament en el mieloma múltiple mitjançant l'anàlisi de polimorfismes de nucleòtids simples (SNP). 
 • Caracterització de l'afecció cardíaca en l'amiloïdosi AL basada en la seva presentació clínica, biomarcadors cardíacs i tècniques d'imatge, i la influència de la genètica en l'apetència cardíaca de les cadenes lleugeres amiloidogèniques i en la gravetat d'aquesta afecció cardíaca. 
 • Assaigs clínics en fases I, II i III en el grup espanyol PETHEMA i en empreses farmacèutiques. 

3. Neoplàsies mieloides

 • Leucèmia mieloide crònica (CML): Participació al Registre Europeu de CML.
 • Neoplàsies mieloproliferatives Filadelfia-negatives: Mecanismes de trombosi; relació entre estat mutacional i característiques inicials, progressió i pronòstic de la mielofibrosi; participació en el Registre Europeu de Mielofibrosi.
 • Leucèmia mieloide aguda (AML): Factors pronòstics biològics en AML de risc citogenètic intermedi; anàlisi de factors pronòstics biològics en AML; anàlisi de expressió d'ARN no codificant (microARN i ARN no codificant llarg intergènic) en AML; disseny de protocols de tractament per al Grupo Cooperativo de Estudio y Tratamiento de las Leucemias Agudas y Mielodisplásicas (CETLAM).
 • Síndromes mielodisplàsiques (MDS): Participació al Registre Espanyol d'MDS; alteracions citogenètiques i moleculars i la seva implicació pronòstica; estudi de microARN.
 • Assaigs clínics en fase I/II i III amb nous fàrmacs per a CML, mielofibrosi, AML, ALL i MDS.

Grup de recerca

Mieloma i altres gammapaties monoclonals

Joan Bladé

(HCB)

Mieloma múltiple i amiloïdosi AL sistèmica. Estudis sobre malaltia residual mínima i mecanismes de progressió de la malaltia; afectació extramedul·lar en mieloma; afectació cardíaca en amiloïdosi; i assaigs clínics multicèntrics amb nous fàrmacs.

Grup de recerca

Neoplàsies mieloides

Francisco Cervantes

(HCB)

Història natural i pronòstic de leucèmia mieloide crònica; neoplàsies mieloproliferatives; leucèmia mieloide aguda i síndromes mielodisplàsiques; importància dels marcadors moleculars més recents en el pronòstic d'aquestes malalties; assaigs clínics amb nous fàrmacs.

Grup de recerca

Neoplàsies limfoides

Armando López Guillermo

(HCB)

Limfomes, leucèmia limfàtica crònica i altres síndromes limfoproliferatives: Estudi dels mecanismes de progressió de la malaltia; genoma de CLL i limfoma; malaltia residual mínima i models pronòstics biològics.

Grup de recerca

Mecanismes de progressió en gammapaties monoclonals

Carlos Fernández de Larrea Rodríguez

(HCB-IDIBAPS)

El nostre grup se centra en fer un complet estudi en pacients amb mieloma múltiple en remissió completa per esbrinar si la restauració immunitària s'associa o no amb la presència de bandes oligoclonals i una resposta continuada; i cercar les característiques comunes que aquests pacients comparteixen amb aquells amb gammapaties monoclonals estables de llarga durada de significat incert (MGUS). Amb aquesta finalitat, es du a terme un ampli espectre d'estudis biològics en sang perifèrica i medul·la òssia només en pacients després d'un trasplantament o quimioteràpia d'inducció, en comparació amb pacients amb mieloma actiu.