Recerca

Àrea 5

Hemoteràpia-Hemostàsia

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

 1. Estudi dels mecanismes bàsics que regulen la funció de les cèl·lules sanguínies i les interaccions entre elles, amb la paret vascular i amb altres cèl·lules. 
 2. Avaluació dels defectes congènits i adquirits de l'hemostàsia i la seva correcció farmacològica i/o transfusional.
 3. Caracterització al laboratori dels fenotips i els genotips hemorràgics i trombòtics.
 4. Anàlisi de l'eficàcia i la seguretat de noves estratègies d'estalvi de transfusions de components sanguinis.
 5. Caracterització de models animals de l'hemostàsia, preferentment en ratolins.

Principals línies de recerca

 1. Estudi dels mecanismes implicats en el desenvolupament de les patologies hemorràgiques i trombòtiques. Estudi proteòmic per determinar els canvis que es produeixen en el sistema vascular i en les diferents cèl·lules sanguínies en patologies trombòtiques i hemorràgiques. 
 2. Avaluació de les implicacions fisiològiques i patològiques del factor tissular circulant i/o intraplaquetari a l'aterotrombosi. 
 3. Caracterització de la disfunció endotelial com a factor comú en el desenvolupament de complicacions associades a múltiples patologies. Aproximació fisiològica, bioquímica i proteòmica. 
 4. Noves estratègies per al tractament de la immunitat humoral combinada a l'afèresi terapèutica. 
 5. Avaluació de la participació dels mecanismes serotoninèrgics i purinèrgics en la funció plaquetària. Estudi del potencial antitrombòtic dels inhibidors farmacològics. 
 6. Paper del fenotip/genotip de la fibrinolisi i la seva repercussió en proves funcionals globals o específiques en la patologia hemorràgica i trombòtica.
 7. Estudi de la proteïna dependent de vitamina K GAS6 en l'hemostàsia i la paret vascular, fent servir ratolins knockout per aquest gen.
 8. Avaluació del potencial dels concentrats de factors de la coagulació per revertir l'acció anticoagulant dels nous agents antitrombòtics orals.