Recerca

Àrea 5

Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids

Objectius estratègics

Utilitzar dades genòmiques o moleculars per guiar el disseny d’assajos clínics i el desenvolupar biomarcadors i estudiar mecanismes moleculars de sensibilitat i resistència farmacològica, tot plegat per tal d’identificar tractaments més òptims pels pacients amb tumors sòlids.

Principals línies de recerca

Càncer de mama i ginecològic

 1. Valorar l’impacte de la identificació dels subtipus intrínsecs de càncer de mama en la pràctica clínica diària.
 2. Estudiar els mecanismes de resistència farmacològica i progressió tumoral en el càncer de mama tipus Luminal A i B.
 3. Desenvolupar marcadors genòmics predictius de resposta a fàrmacs anti-HER2 en càncer de mama HER2-positiu.

Càncer colorectal

 1. Avaluar els mecanismes intrínsecs i adquirits de resistència a quimioteràpia i teràpies dirigides en càncer de colon metastàtic, en els genotips KRAS/NRAS mutat, BRAF mutat i triple WT.
 2. Caracterització dels fenotips epitelial i mesenquimal en càncer de pàncreas resecable i metastàtic i la seva correlació amb la resistència farmacològica

Càncer urològic

 1. Estudiar mecanismes moleculars de resistència a texans i noves teràpies hormonals en models pre-clínics, cèl·lules tumorals circulants i pacients amb càncer de pròstata resistent a la castració.
 2. Estudiar el paper de les variants del receptor androgènic en el fenòmen de transició epiteli-mesènquima en la progressió i resistència terapèutica del càncer de pròstata resistent a la castració.
 3. Estudi de mecanismes de resistència e identificació de noves dianes terapèutiques en carcinoma renal.

Càncer de pulmó

 1. Desenvolupament clínic de noves plataformes moleculars per optimitzar la identificació de marcadors de resposta al tractament dirigit en el carcinoma pulmonar de cèl·lula no petita (CPCNP).
 2. Identificació de noves variants de fusió en el CPCNP: caracterització fenotípica de la població diana y validació prospectiva del seu valor predictiu de resposta a tractaments dirigits.
 3. Caracterització de la interacció “estroma-epiteli” en CPCNP i el paper dels fibroblastes en la tumorigènesis del dos subtipus histològics dominants: l’adenocarcinoma i el carcinoma escatós pulmonar. Aquest projecte es desenvolupa com a col·laboració amb el Dr. Alcaraz en la UB, Hospital Clínic.

Grup Emergent

Grup de Gliomes i Cèl·lules Mare Neurals

Nuria de la Iglesia

(IDIBAPS)

El nostre grup de recerca està dedicat a aplicar els nostres coneixements sobre la neurobiologia del desenvolupament a l'estudi dels gliomes, uns dels tumors humans més agressius. Els gliomes s'originen a partir d'una subpoblació de cèl·lules poc freqüent que té propietats similars a les de les cèl·lules mare (stem-like), com l'auto-renovació, la multipotencialitat i l'habilitat d'iniciar un tumor amb trasplantament en sèrie. Aquestes cèl·lules, anomenades cèl·lules iniciadores de glioma (GIC), comparteixen propietats específiques amb les cèl·lules mare neurals (NSC), inclosa la seva localització en microambients especialitzats en el cervell que afavoreixen el seu manteniment. Això suggereix que els factors implicats en el manteniment o la diferenciació de les NSC és probable que també contribueixin a la patogènesi dels gliomes. 

Les nostres principals línies de recerca són: 

 1. Identificació i caracterització de nous factors implicats en el manteniment i la diferenciació de les NSC, amb un èmfasi especial en els factors que regulen la localització de les NSC als seus nínxols.
 2. Caracterització funcional dels factors identificats més amunt en la patogènesi dels gliomes.
 3. Comprensió de la biologia darrere la classificació molecular dels gliomes.