Recerca

Àrea 3

Hepatopaties víriques, tòxiques i metabòliques

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

  • Evolució genètica del virus de l'hepatitis C en trasplantament de fetge mitjançant piroseqüenciació ultraprofunda.
  • Caracterització del cicle vital del virus de l'hepatitis C mitjançant models de cultiu cel·lular in vitro.
  • Desenvolupament d'eines de diagnòstic per a la detecció d'antígens de l'hepatitis C en teixit del fetge.
  • Avaluació de nous tractaments per a l'hepatitis C i impacte del tractament antiviral en la història natural de l'hepatitis C crònica.
  • Estudi dels factors de l'hoste en relació amb la història natural i la resposta al tractament entre pacients amb hepatitis C crònica.
  • Avaluació de marcadors histològics d'inici en la progressió de la fibrosi en els receptors de trasplantament de fetge amb recurrència de l'hepatitis C i validació de mètodes diagnòstics no invasius de fibrosi hepàtica.

Principals línies de recerca

Tractament de l'hepatitis C crònica amb nous antivirals d'actuació directa: Participació i direcció d'assaigs clínics internacionals per a l'avaluació de l'eficàcia i seguretat dels nous antivirals d'actuació directa contra virus de l'hepatitis C en poblacions especials: cirròtics descompensats, cirròtics en espera de trasplantament i receptors de trasplantament de fetge.

Factors immunitaris associats amb el tractament de l'hepatitis C: La teràpia antiviral amb interferó pegil·lat i ribavirina s'associa amb un risc significatiu de desenvolupar infeccions bacterianes en pacients amb cirrosis relacionades amb l'hepatitis C. Durant aquest any, hem demostrat que l'addició d'un inhibidor de la proteasa a la teràpia antiviral augmenta molt el risc d'infecció. Aquests resultats ens han dut a avaluar l'efecte dels inhibidors de la proteasa en el sistema immunitari i, especialment, en la disfunció dels neutròfils.

Anàlisi de quasiespècies del virus de l'hepatitis C (VHC) per seqüenciació massiva: Hem consolidat una col·laboració activa amb els nostres socis del CIBERehd a l'Institut de Recerca del Vall d'Hebron per estudiar l'evolució genètica del VHC per piroseqüenciació ultraprofunda (UDPS). En concret, estem interessats en l'estudi de la dinàmica de les quasiespècies del VHC en pacients que desenvolupen formes molt greus de recurrència de l'hepatitis C després d'un trasplantament hepàtic i en pacients que s'han sotmès a tractaments sense interferó.

Hepatitis C aguda en pacients infectats pel VIH: La incidència de l'hepatitis C aguda entre homes infectats pel VIH que tenen relacions sexuals amb homes (MSM) s'ha incrementat significativament en els darrers anys. Per aquest motiu, durant l'any 2014 vam establir una nova línia de recerca en col·laboració amb l'equip del Dr. Mallolas (Unitat de malalties infeccioses, Hospital Clínic) per investigar mitjançant seqüenciació massiva la dinàmica de la transmissió del VHC en un brot d'hepatitis C aguda en MSM infectats pel VIH a Barcelona.

Detecció d'antígens del VHC en biopsies de fetge: Hem establert i validat una prova inmunohistoquímica per detectar antígens del VHC en teixit del fetge de pacients infectats amb VHC amb trasplantament hepàtic en biopsies de fetge fixades amb formaldehid i contingudes en parafina. Aquest mètode pot ser útil per al diagnòstic de recurrència de l'hepatitis C greu després del trasplantament hepàtic en casos on els resultats histopatològics no són concloents.

Projectes competitius internacionals d'R+D: Actualment participem en el projecte europeu titulat "Human monoclonal antibody therapy to prevent hepatitis C virus reinfection of liver transplants: advancing lead monoclonal antibodies into clinical trial" (Ref. 305500, HepaMAb). Els principals objectius d'aquest projecte són: 1) el desenvolupament preclínic de dos anticossos monoclonals capaços de bloquejar l'entrada del VHC en hepatòcits; i 2) realització d'un assaig clínic de prova de concepte per a la prevenció de la infecció de l'empelt després d'un trasplantament hepàtic. Aquest consorci està format per 7 socis europeus de diferents àrees: indústria, universitat, instituts de recerca i hospitals.