Recerca

Àrea 3

Mecanismes de malalties hepàtiques i complicacions de la cirrosi

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Els principals objectius del nostre grup són:

 1. Investigar els mecanismes patogènics que participen en el desenvolupament de les malalties cròniques del fetge, des de la lesió hepàtica inicial fins al desenvolupament de cirrosi.
 2. Avaluar la contribució de les cèl·lules progenitores del fetge en les malalties hepàtiques agudes i cròniques.
 3. Investigar la patogènia i el tractament de les complicacions de la cirrosi humana, en particular de la insuficiència renal aguda i la insuficiència hepàtica aguda sobre crònica.
Principals línies de recerca

 1. Mecanismes d'inflamació hepàtica, amb especial èmfasi en el paper dels mediadors lipídics.
 2. Mecanismes de resolució de la inflamació en el teixit adipós i la seva relació amb les complicacions relacionades amb la obesitat, en particular l'esteatohepatitis no alcohòlica.
 3. Mecanismes moleculars de progressió de les malalties hepàtiques, tant en models experimentals com en malalties humanes, amb un interès espacial en la fibrogènesi i la inflamació.
 4. Angiogènesi, disfunció endotelial i remodelat vascular a les malalties hepàtiques cròniques.
 5. Cèl·lules progenitores del fetge en les malalties hepàtiques agudes i cròniques.
 6. Patogènia de les complicacions de la cirrosi hepàtica humana, en particular les infeccions bacterianes, la retenció de sodi i aigua, la insuficiència circulatòria i la insuficiència renal.
 7. Biomarcadors de progressió de malaltia hepàtica i de les complicacions de la cirrosi.
 8. Inflamació sistèmica a la cirrosi, amb interès espacial en la patogènia de la síndrome de insuficiència hepàtica aguda sobre crònica. Avaluació de noves estratègies de tractament.
 9. Avaluació de mètodes no invasius per al diagnòstic precoç de les malalties hepàtiques cròniques a la població general.

Grup de recerca

Malalties cròniques del fetge: Mecanismes mol·leculars i conseqüències clíniques

Pere Ginés

(HCB)

La recerca experimental i translacional del nostre grup se centra en la fisiopatologia de les malalties hepàtiques cròniques i el paper de les cèl·lules progenitores del fetge. Des d'una perspectiva clínica, el nostre grup investiga els mecanismes de diferents complicacions de la cirrosi amb l'objectiu d'identificar noves dianes terapèutiques. En aquestes darrers anys hem treballat en dues grans àrees: biomarcadors de cirrosi i les seves complicacions i el paper de la inflamació sistèmica en la progressió de les malalties hepàtiques cròniques, en particular en la síndrome descrita recentment d'insuficiència hepàtica aguda sobre crònica. Tenim col·laboracions estables amb laboratoris d'Europa i Estats Units i formem part molt activa de l'EASL-CLIF, un consorci d'hospitals europeus que investiga sobre la insuficiència hepàtica crònica.

Grup de recerca

Recerca translacional en noves estratègies terapèutiques i diagnòstiques en malalties hepàtiques

Wladimiro Jiménez

(HCB)

El nostre grup té una extensa experiència investigadora sobre les bases fisiopatològiques i moleculars de les complicacions més comunes i importants que presenten els pacients amb malaltia hepàtica crònica. La investigació s'organitza al voltant de les línies següents: a) identificar nous biomarcadors sèrics de processos fibroproliferatius; b) estudiar noves dianes terapèutiques en el tractament de la disfunció endotelial, la fibrosi hepàtica i els desajustos hemodinàmics de les malalties hepàtiques; i c) recerca d'estratègies moleculars per estimular una regeneració hepàtica funcional. Els projectes tenen un profund caràcter translacional, amb especial interès en la identificació de noves eines terapèutiques per aturar o revertir la progressió dels esdeveniments fibroproliferatius. També desitgem que el coneixement generat en aquests estudis produeixi millores considerables en el diagnòstic bioquímic dels pacients.

Grup de recerca

Inflamació en malaltia hepàtica

Joan Clària

(HCB)

El nostre grup de recerca du a terme estudis bàsics i experimentals per traslladar-ne els resultats als pacients amb malaltia hepàtica crònica. El nostre enfocament principal és l'estudi dels mediadors inflamatoris, especialment aquells que posseeixen una estructura basada en lípids, els anomenats mediadors lipídics de la inflamació. En concret, hem posat un gran interès en l'estudi dels mediadors lipídics generats en àcids grassos poliinsaturats, tant els de la sèrie omega-6 (per exemple, àcid araquidònic) com els de la sèrie omega-3 sèrie i el seu paper en la progressió d'una resposta inflamatòria descontrolada. També posem una atenció especial als recentment caracteritzats mediadors lipídics pro-resolutius, que constitueixen un gènere nou d'autacoides que controlen la resolució de la inflamació en el teixit adipós i que tenen la capacitat de prevenir el desenvolupament de complicacions hepàtiques associades a l'obesitat.

Grup de recerca

Plasticitat i reparació tissular en malalties hepàtiques

Pau Sancho

(IDIBAPS)

La regeneració hepàtica i la reparació tissular es veuen compromeses en les malalties hepàtiques cròniques. Mitjançant mostres humanes, models animals i sistemes in vitro amb cèl·lules primàries i cèl·lules mare, busquem identificar els factors responsables de la deficient regeneració del fetge i els mecanismes que alteren la reparació tissular. En aquest context, estem especialment interessats a estudiar el paper de les cèl·lules progenitores i la plasticitat cel·lular en malalties hepàtiques. L’objectiu final és entendre els mecanismes de reparació tissular i identificar noves dianes terapèutiques que permetin millorar la funció hepàtica en les malalties cròniques del fetge.