Recerca

Àrea 3

Oncologia Hepàtica

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Aquest equip multidisciplinari, conegut internacionalment com a "Grup Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC)", desenvolupa una intensa activitat de recerca clínica i translacional en càncer hepàtic. L'objectiu és investigar tant l'eficàcia d'intervencions clíniques i terapèutiques com els mecanismes que regulen la progressió de la malaltia.

Principals línies de recerca

En el nivell clínic, es treballa en la definició de noves eines diagnòstiques i l'optimització de l'eficàcia dels tractaments. El grup investiga com es refinen els criteris de selecció per indicar tractament radical (resecció quirúrgica, trasplantament, abordatge percutani amb ablació), per tal de garantir la màxima eficàcia tant pel que fa a supervivència com a la morbiditat associada. En l'àmbit del tractament, s'avaluen opcions per millorar l'eficàcia dels tractaments no curatius, per als quals hem pogut demostrar la seva eficàcia a l'hora d'incrementar la supervivència (quimioembolització arterial, sorafenib). En aquest sentit, es duen a terme i lideren en el nivell internacional, juntament amb la indústria biomèdica, estudis en fase 1, 2 i 3 per determinar l'eficàcia de nous agents moleculars. Actualment, Jordi Bruix és l'investigador principal internacional de 3 assaigs de dues fases de regorafenib i tivantinib en proves de fase avançada. Al mateix temps, s'està avaluant l'eficàcia de les teràpies adjuvants per prevenir la recidiva després del tractament quirúrgic o l'ablació. Així mateix, s'estan dissenyant estudis de prevenció del càncer en malalts amb cirrosi hepàtica. El grup també s'ha implicat activament en estudis sobre el diagnòstic i el tractament del colangiocarcinoma. En relació amb la recerca translacional, s'està estudiant la patogènia del carcinoma hepatocel·lular, juntament amb l'anàlisi de noves vies de senyalització i aberracions genòmiques implicades en el desenvolupament del tumor, així com la identificació de noves dianes terapèutiques. S'han desenvolupat línies cel·lulars humanes per permetre dur a terme investigacions mecanístiques. S'ha creat un consorci internacional d'investigació genòmica en carcinoma hepatocel·lular, en col·laboració amb la Mount Sinai Medical School, la Universitat de Harvard i l'Istituto dei Tumori de Milà, que ha consolidat un banc de teixits d'importància cabdal.

Grup de recerca

Recerca translacional en oncologia hepàtica

Josep M. Llovet

(ICREA-IDIBAPS)

El grup du a terme estudis genòmics sobre el carcinoma hepatocel·lular i té com a objectiu identificar dianes terapèutiques i nous tractaments moleculars. Hi ha dues línies de recerca en el context del consorci internacional (HCC Genomic Project), organitzat pel Dr. Llovet i amb la participació de BCLC-Clínic-IDIBAPS, Mount Sinai School of Medicine (Nova York), Dana-Farber Cancer Institute i Broad Institute (Boston) i l'Istituto Nazionale dei Tumori (Milà): 

  1. Genòmica. Identificació de les alteracions genòmiques en el carcinoma hepatocel·lular i el colangiocarcinoma intrahepàtic, i aclarir les seves implicacions en relació amb el diagnòstic i el tractament. Anàlisi integral del transcriptoma (microxips d'oligonucleòtids) i de les aberracions en el genoma (xips de polimorfismes de nucleòtid simple). Identificació de marcadors per al diagnòstic precoç del carcinoma hepatocel·lular (CHC). 
  2. Vies de senyalització i teràpies moleculars. Identificació del paper de les vies de transducció de senyals en la patogènia del CHC i identificació de noves dianes terapèutiques i nous tractaments moleculars. Actualment s'estan estudiant les vies de senyalització corresponents a Akt/mTOR, EGFR-Ras-MAPK, IGF i Wnt en mostres humanes, línies cel·lulars i animals d'experimentació.

Grup de recerca

Senyalizació hepatocel·lular i càncer

Albert Morales

(IIBB-CSIC)

La nostra investigació es focalitza en la identificació de dianes cel·lulars amb potencial terapèutic en el càncer de fetge i el desenvolupament de marcadors de pronòstic d'eficàcia antitumoral pel tractament del carcinoma hepatocel·lular (HCC). En particular, els nostres projectes d'investigació en curs es centren en:

1. Teràpies mitocondrials i amb lípids bioactius per millorar el tractament del HCC, i ajudar a superar la resistència a sorafenib.

2. Identificació de signatures proteiques i d’ARN que permetin categoritzar candidats per a cada tractament específic.

3. Teràpies experimentals per bloquejar el desenvolupament de metàstasis de fetge en models de tumor singeneics.