Recerca

Àrea 3

Hemodinàmica hepàtica i hipertensió portal

Responsable de l'equip

  • Joan C. García-Pagán
    (Hospital Clínic)

Objectius estratègics

Investigacions translacionals orientades a avançar en el coneixement de la fisiopatologia de la hipertensió portal, que representa la principal complicació de les malalties hepàtiques cròniques. Descobriment de nous objectius terapèutics, introducció de nous tractaments per a aquesta síndrome i desenvolupament de noves tècniques no invasives per a la seva avaluació clínica.
A més, el grup actua en els camps de les malalties hepàtiques vasculars, les anomalies d'angiogènesi en la malaltia hepàtica i la preservació dels òrgans.

Principals línies de recerca

1.Factors que regulen la microcirculació hepàtica en condicions normals i en la cirrosi, mitjançant estudis en models animals de cirrosi, en sistemes de perfusió en fetge aïllat i en cèl·lules endotelials sinusoïdals i cèl·lules estelades hepàtiques. 

2. Estudi i regulació del fenotip de les cèl·lules que composen el sinusoïd hepàtic: rellevància en la fisiopatologia de la hipertensió portal, en la preservació hepàtica ex vivo, en les complicacions de la cirrosi i en l’envelliment.

3. Protecció del fetge de lesions externes en fetges sans i cirròtics.

4. Angiogènesi en la malaltia hepàtica crònica: funció, regulació / desregulació i potencial terapèutic.

5. Obesitat en la malaltia hepàtica crònica: mecanismes patogènics i implicacions terapèutiques.

6. Regulació molecular i cel.lular de la progressió de l'esteatosi hepàtica a la cirrosi i càncer de fetge: identificació de noves dianes terapèutics.

7. Estudis clínics de distribució aleatòria de nous tractaments per a la hipertensió portal. 

8. Malalties vasculars hepàtiques (síndrome de Budd-Chiari, Trombosi Portal i Hipertensió Portal idiopàtica) 

9. Prevenció de la descompensació de la cirrosi. 

10. Descobriment de biomarcadors diagnòstics per a la hipertensió portal idiopàtica i per a l'estratificació del risc.

Grup de recerca

Regulació de la microcirculació del fetge a la cirrosis i en les malalties vasculars hepàtiques

Joan Carles Garcia-Pagan

(Cap de grup: HCB)

Virginia Hernández-Gea (IP-HCB)
Montserrat Marí (IP-CSIC)
Àngels Escorsell (IP-HCB)

La hipertensió portal es una de las mes greus complicacions de las malalties hepàtiques i, encara que la cirrosi hepàtica es la causa mes freqüent de hipertensió portal en el nostre mitja, hi ha un grup de malalties que s’engloben sota el terme de hipertensió portal no cirròtica i que encara que menys freqüents sovint afecten a gent jove i s’associen a una gran morbi-mortalitat. La recerca del nostre grup integrat per 3 IPs es centra en el coneixement de la fisiopatologia, en nous mètodes diagnòstics, invasius i no invasius, i la cerca de noves estratègies de tractament de la hipertensió portal tant en la cirrosi com en la hipertensió portal no cirròtica específicament en la síndrome de Budd-Chiari, la trombosi portal no cirròtica i la hipertensió portal idiopàtica. Una de las nostres línies estratègiques és estudiar les alteracions fisiopatològiques de la microcirculació intrahepàtica en la cirrosi responsables de l’augment en la pressió portal. En aquests sentit ens centrem en l’estudi de la regulació fenotípica de la cèl·lula endotelial hepàtica i la seva interrelació amb la resta de cèl·lules hepàtiques majoritàriament amb la cèl·lula hepàtica estelada i el seu paper en la gènesi de la fibrosis hepàtica i la seva modulació potencial per dissenyar noves estratègies terapèutiques per al tractament de la hipertensió portal. Per assolir aquests objectius, el nostre grup utilitza la biologia molecular, aïllament i cultiu cel·lular, perfusió d’òrgans, inmunohistoquímica, citometria, i anàlisi massiu de dades òmiques, microscòpia òptica i electrònica entre altres. Per altra banda des de fa anys, el nostre grup ha servit com a centre de referència per al grup de malalties que causen hipertensió portal no cirròtica i estem involucrats en múltiples estudis tant a nivell bàsic com a clínic per el seu millor coneixement pronòstic, diagnòstic i d’avaluació de noves estratègies de tractament.

Grup de recerca

Angiogènesis en malalties hepàtiques

Mercedes Fernández Lobato

(IDIBAPS)

La nostra recerca (http://www.mercedesfernandezlab.com) es centra en identificar les causes i els factors que controlen les malalties hepàtiques cròniques, com la cirrosi del fetge i el càncer de fetge, que afecten a milions d'éssers humans i són les principals causes de mort i trasplantament hepàtic a tot el món. Això és essencial per aclarir completament els mecanismes patogènics no resolts de la malaltia i facilitar la identificació de noves vies terapèutiques per millorar la salut humana. Els nostres projectes de recerca específics inclouen: (1) Angiogènesi en la malaltia hepàtica crònica: funció, regulació / desregulació i potencial terapèutic; (2) Obesitat en la malaltia hepàtica crònica: mecanismes patogènics i implicacions terapèutiques; (3) Regulació molecular i cel.lular de la progressió de l'esteatosi hepàtica a la cirrosi i càncer de fetge: identificació de noves dianes terapèutics.

Grup de recerca

Biologia vascular hepàtica

Jordi Gracia-Sancho

(IDIBAPS)

Les cèl·lules que composen la microcirculació hepàtica, principalment cèl·lules endotelials sinusoïdals, cèl·lules estelades i macròfags residents (cèl·lules de Kupffer), juguen un paper clau en el desenvolupament i progressió de les malalties del fetge, i representen per tant una important diana terapèutica pel tractament i millora dels pacients amb dany hepàtic. El nostre grup de recerca estudia els processos moleculars i biomecànics que regulen el fenotip d’aquestes cèl·lules sinusoïdals, així com els mecanismes de comunicació intercel·lular hepàtica, en situacions de salut, en resposta a dany hepàtic agut, en la malaltia hepàtica crònica (cirrosi i esteatohepatitis), i en l’envelliment. Els resultats derivats els apliquem per desenvolupar noves teràpies que millorin la microcirculació, la fibrosi i la funcionalitat del fetge. Per aconseguir els nostres objectius emprem un ampli ventall de mètodes experimentals que inclouen teixits i cèl·lules primàries tant d’origen humà com de rosegadors, models de malaltia hepàtica in vivo i in vitro, co-cultiu cel·lular mitjançant tecnologia liver-on-a-chip i anàlisi massiu de dades òmiques, entre d’altres.