Recerca

Àrea 3

Hemodinàmica hepàtica i hipertensió portal

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

Recerca translacional amb l'objectiu d'avançar en el coneixement de la fisiopatologia de la hipertensió portal, principal complicació de les malalties hepàtiques cròniques; descobriment de noves dianes terapèutiques; introducció de nous tractaments per a aquesta síndrome; i desenvolupament de noves tècniques no invasives per a la seva avaluació clínica.
A més, el grup és actiu en els àmbits de les malalties vasculars hepàtiques, anomalies de l'angiogènesi en malaltia hepàtica i en preservació de l'òrgan.

Principals línies de recerca

1. Factors que regulen la microcirculació hepàtica en condicions normals i en la cirrosi, mitjançant estudis de perfusió en fetge aïllat i en cèl·lules endotelials sinusoïdals hepàtiques. 

2. Regulació de la transcripció de gens protectors de la cèl·lula endotelial sinusoïdal hepàtica: rellevància en la fisiopatologia de la hipertensió portal, en la preservació hepàtica ex vivo i en les complicacions de la cirrosi. 

3. Protecció del fetge de lesions externes en fetges sans i cirròtics.

4. Angiogènesi i hipertensió portal: contribució a la regulació del desenvolupament de circulació col·lateral, circulació hiperdinàmica i fibrogenèsi hepàtica. 

5. Nous mètodes no invasius per a l'avaluació de la cirrosi. 

6. Estudis clínics de distribució aleatòria de nous tractaments per a la hipertensió portal. 

7. Malalties vasculars hepàtiques. 

8. Prevenció de la descompensació de la cirrosi. 

9. Descobriment de biomarcadors diagnòstics per a la hipertensió portal idiopàtica i per a l'estratificació del risc. 

Grup de recerca

Regulació de la microcirculació hepàtica en la cirrosi i malalties vasculars hepàtiques

Juan Carlos García-Pagán

(HCB)

Un dels mecanismes responsables del desenvolupament de la hipertensió portal i de les seves greus conseqüències és l'augment de la resistència al flux portal que s'observa en el fetge cirròtic. Un millor coneixement, basat en models d'experimentació animal, dels mecanismes cel·lulars, bioquímics i moleculars que regulen l'acció implicada en l'increment en la resistència intrahepàtica a la cirrosi i els mecanismes potencials per modular-ho, ens permetrà dissenyar noves estratègies per al tractament d'aquestes malalties. 
Les malalties vasculars hepàtiques, sobretot la síndrome de Budd-Chiari i la trombosi portal no cirròtica, són causes poc freqüents d'hipertensió portal. Això dificulta l'avenç del coneixement d'aquestes malalties, el seu pronòstic i els tractaments. Aquesta circumstància té una especial rellevància perquè aquestes malalties afecten principalment pacients joves amb una esperança de vida potencialment llarga. Des de fa uns anys, el nostre grup ha esdevingut un centre de referència d'aquestes malalties, la qual cosa ens ha permès proposar noves opcions de tractament i avançar en el seu coneixement.

Grup de recerca

Angiogènesi en malalties hepàtiques

Mercedes Fernández Lobato

(IDIBAPS)

El nostre grup de recerca investiga el paper de l'angiogènesi, és a dir, la formació de nous vasos sanguinis, en la fisiopatologia de malalties hepàtiques cròniques, que afecten milions de persones arreu del món. Durant la nostra recerca, hem demostrat que l'angiogènesi és un marcador patològic fonamental característic de la malaltia hepàtica crònica, i contribueix al desenvolupament i el manteniment de la hipertensió portal, la circulació hiperdinàmica esplàncnica i la col·lateralització portosistèmica, i també està estretament vinculada a la fibrogènesi i a la inflamació en el fetge cirròtic. Actualment, gran part del nostre treball es dedica a comprendre els mecanismes moleculars i cel·lulars que regulen el procés angiogènic. És un punt fonamental per dilucidar completament les funcions patològiques de l'angiogènesi i facilitar la identificació de estratègies terapèutiques noves i més eficaces que, o bé inhibint o bé atenuant l'angiogènesi, podrien ser potencialment útils per reduir la morbiditat i mortalitat dels pacients que pateixen malalties hepàtiques cròniques. Això té una gran rellevància, perquè la incidència de malaltia hepàtica crònica s'incrementa en la població mundial i les opcions terapèutiques són limitades. El nostre enfocament és multidisciplinari i utilitza una varietat de models animals de malalties hepàtiques en rata i ratolí, models murins dissenyats genèticament, línies cel·lulars de mamíferes establertes, mostres de teixit del fetge de pacients amb malaltia hepàtica, estudis hemodinàmics in vivo en animals, estudis de cultiu cel·lular in vitro, histologia i immunohistoquímica de teixits i estratègies bioquímiques, cel·lulars i de biologia molecular.

Webs relacionades: www.mercedesfernandezlab.com

Grup de recerca

Biologia vascular hepàtica

Jordi Gracia-Sancho

(IDIBAPS)

Les cèl·lules que composen la microcirculació hepàtica, principalment cèl·lules endotelials sinusoidals, cèl·lules estrellades i macròfags residents (cèl·lules de Kupffer), juguen un paper clau en el desenvolupament i progressió de les malalties del fetge, i representen per tant una important diana terapèutica pel tractament i millora dels pacients amb dany hepàtic. El nostre grup de recerca estudia la biologia fonamental d’aquestes cèl·lules sinusoidals, així com les seves interaccions, en situacions de salut, en resposta a dany hepàtic agut i crònic, i en l’envelliment. Els resultats derivats els apliquem per desenvolupar noves terapies destinades a millorar la microcirculació hepàtica, la fibrosi i la funcionalitat hepàtica. Per aconseguir els nostres objectius fem recerca translacional en teixits i cèl·lules primàries humanes, en models experimentals en rosegadors, i en co-cultiu cel·lular emprant tecnologia liver-on-a-chip, entre d’altres.