Recerca

Àrea 3

Oncologia gastrointestinal i pancreàtica

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

L'aprofundiment en el coneixement dels mecanismes subjacents en el desenvolupament i la progressió de les lesions premalignes i malignes gastrointestinals i pancreàtiques per tal de definir noves estratègies diagnòstiques, terapèutiques i/o preventives.

Principals línies de recerca

L'activitat del grup de recerca en oncologia gastrointestinal i pancreàtica es divideix en quatre àrees i aquestes, al seu torn, en diverses línies de recerca: 

1. Fisiopatologia del càncer colorectal: 

 • Formes hereditàries de càncer colorectal, cribratge i vigilància. 
 • Susceptibilitat genètica al càncer colorectal. 
 • Epigenètica del càncer colorectal. 

2. Fisiopatologia del càncer pancreàtic: 

 • Implicació dels microARN en el càncer de pàncrees. 
 • Transició epiteli-mesènquima en l'extensió local i metastàtica del càncer de pàncrees. 

3. Recerca i innovació en endoscòpia: 

 • Ultrasonografia endoscòpica. 
 • Tècniques diagnòstiques avançades. 
 • Teràpies endoscòpiques. 

4. Recerca i innovació en cirurgia: 

 • Cirurgia del càncer colorectal. 
 • Cirurgia del càncer pancreàtic.

Grup de recerca

Grup Teràpia Gènica i Càncer

Cristina Fillat Fonts

(IDIBAPS)

La recerca del grup està centrada en estudiar les bases cel·lulars i moleculars de l'adenocarcinoma ductal pancreàtic i desenvolupar noves teràpies experimentals basades en la transferència gènica i la viroteràpia. 

Les principals línies de recerca són: 

 1. Identificació de vies cel·lulars específiques i determinants moleculars alterats en tumors de pàncrees. 
 2. Desenvolupament de teràpies antitumorals basades en adenovirus oncolítics. L'interès principal se centra en la cerca de sensibilitzadors de l'oncolisi adenoviral i estudiar els seus mecanismes de sinergisme. També posem un èmfasi especial en dissenyar adenovirus oncolítics amb selectivitat tumoral. 
 3. Explorar noves teràpies experimentals no virals per al tractament de tumors pancreàtics. S'estudien proves preclíniques de les teràpies recentment desenvolupades en models murins modificats genèticament i en xenoempelts ortotòpics. Alguns models animals s'han dissenyat especialment per permetre la formació no invasiva d'imatges dels processos metastàtic i de progressió tumoral.
 4. Desenvolupament d'estratègies de teràpia gènica per estudiar malalties hereditàries rares.

Grup de recerca

Predisposició genètica al càncer colorectal

Sergi Castellví-Bel

(IDIBAPS)

El grup de recerca “Predisposició genètica al càncer colorectal” dirigit pel Sergi Castellví-Bel té com objectiu principal identificar variants genètiques implicades en la susceptibilitat germinal al càncer colorectal (CCR), i explorar l’aplicació d’aquestes variants en el maneig clínic dels pacients.

Les línies principals de recerca són:

 1. Seqüenciació de nova generació: nous gens de predisposició al CCR
 2. Estudis d'associació genètica: noves variants genètiques de risc per CCR i adenomes avançats
 3. Mapatge de precisió i estudis de funcionalitat per les variants genètiques
 4. Correlació genotip-fenotip de les variants genètiques i les característiques clíniques dels pacients. Establiment del valor pronòstic