Recerca

Àrea 2

Aterosclerosi i malaltia coronària

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

 • Identificar els mecanismes fisiopatològics implicats en els processos d'aterosclerosi accelerada.
 • Avaluar l'eficàcia clínica de la teràpia cel·lular regenerativa i aprofundir en l'estudi dels mecanismes reguladors de les cèl·lules mare exògenes i endògenes en la cardiopatia isquèmica i la insuficiència cardíaca.
 • Millorar el coneixement sobre la genètica, fisiopatologia, diagnòstic i tractament de la insuficiència cardíaca.
 • Millorar el coneixement sobre els models organitzatius per a l'atenció dels pacients amb malalties cardiovasculars a la comunitat.
 • Aprofundir en el coneixement de la fisiopatologia, mètodes diagnòstics i resultats dels nous tractaments per a la cardiopatia isquèmica aguda i crònica.
 • Avaluar la repercussió de les noves tècniques de diagnòstic i tipus de tractament en la cardiopatia estructural.
 • Estudiar l'aplicabilitat de les tècniques d'imatge invasiva i no invasiva en cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca, cardiopatia estructural i teràpia cel·lular.

Principals línies de recerca

 • Estudi dels mecanismes de l'hiperplàsia de l'íntima després d'aplicar-hi models experimentals de procediments de revascularització coronària.
 • Estudi de la biocompatibilitat dels materials i del procés de d'endotelització en el disseny de dispositius intracoronaris.
 • Estudi de la influència dels factors hormonals i l'envelliment sobre la regulació dels sistemes de l'òxid nítric i superòxid en la població sana i en la població amb malalties cardiovasculars.
 • Determinació dels mecanismes implicats en la regulació dels sistemes de l'òxid nítric i superòxid.
 • Estudi d'hipotèrmia en pacients amb aturada cardíaca.
 • Estudi de l'eficàcia de la teràpia cel.lular en pacients amb angina crònica refractària.
 • Anàlisi dels mecanismes reguladors i l'eficàcia de l'administració de cèl.lules mare mesenquimals en regeneració miocàrdica en un model experimental.
 • Paper dels mecanismes d'inflamació vascular i trombosi (cèl·lules endotelials circulants i cèl·lules endotelials progenitores).
 • Estudi de l'impacte de les diferències de gènere en la cardiopatia isquèmica.
 • Estudis clínics per avaluar l'eficàcia i la seguretat dels stents farmacoactius recoberts d'everolimus en pacients amb infart de miocardi amb elevació del segment del ST.
 • Avaluació clínica de dispositius coronaris completament bioabsorbibles en cardiopaties isquèmiques.
 • Oclusions totals cròniques d'arteries coronàries d'humans: des de la fisiopatologia a les implicacions clíniques de la recanalització amb èxit.
 • Estudi de l'activació neurohormonal i el procés fibròtic associat a la remodelació ventricular en les miocardiopaties dilatades.
 • Estudi genètic de les miocardiopaties familiars idiopàtiques.
 • Prevenció de la disfunció ventricular en pacients tractats amb quimioteràpia.
 • Estudi d'insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció preservada.
 • Avaluació de l'eficàcia de dispositius d'assistència mecànica circulatòria.
 • Integració de models d'atenció entre cardiologia i atenció primària en pacients amb cardiopaties cròniques.
 • Caracterització ambulatòria de noves insuficiències cardíaques de debut mitjançant imatges d'alta resolució.
 • Estudi de l'eficàcia i l'eficiència del tractament quirúrgic i transcatèter de la valvulopatia aòrtica.
 • Tancament percutani de l'orelleta de l'aurícula esquerra en pacients amb fibril·lació auricular no valvular que requereixen tractament anticoagulant.
 • Avaluació de la repercussió de l'ús de clips mitrals en pacients amb regurgitació mitral.
 • Paper de la imatge cardíaca en la indicació, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels pacients amb cardiopatia estructural.
 • Utilitat de les noves tècniques d'imatge i biomarcadors pel diagnòstic precoç de l'afectació cardíaca en la malaltia de Chagas i la resposta al tractament antiparasitari.
 • Utilitat de la ressonància magnètica cardíaca en la hipertensió pulmonar i en la detecció de la disfunció ventricular dreta. Avaluació de noves teràpies farmacològiques i tractaments invasius en la hipertensió pulmonar.