Recerca

Àrea 2

Malalties nefro-urològiques i Trasplant Renal

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

La naturalesa multidisciplinària del nostre grup de recerca neix d'una equilibrada col·laboració entre metges i investigadors mèdics, biòlegs, bioquímics, veterinaris i tècnics especialitzats. El Laboratori Experimental en Nefrologia i Trasplantament (LENIT) du a terme recerca translacional per ampliar el coneixement de diverses malalties renals que, en alguns casos requereixen teràpies de substitució, com ara diàlisi o trasplantament de ronyó, a més dels efectes secundaris causats pels propis tractaments. Aquests coneixements ens permetran personalitzar i millorar les teràpies actuals i descobrir noves vies d'acció. Els objectius científics del LENIT se centren en les àrees de recerca següents: I) disfunció crònica de l'empelt: factors etiopatogènics i biomarcadors en orina; II) senyalització mTOR: immunosupressió, proteïnúria, malalties cardiovasculars i efectes secundaris de l'aplicació d'inhibidors d'mTOR; III) paper de la immunosupressió i els medicaments immunosupressors en oncogènesi post-trasplantament; IV) identificació de noves toxines urèmiques; V) immunologia de trasplantament; VI) teràpia cel·lular i regeneració renal; i VII) malalties glomerulars primàries.

Principals línies de recerca

I) Disfunció crònica de l'al·loempelt (CAD): factors etiopatogènics i biomarcadors en orina

L'objectiu principal ha estat la cerca de biomarcadors urinaris que permetin fer un diagnòstic precoç de la CAD. Una de les proteïnes identificades has estat la Wnt1, un dels lligands de la senyalització Wnt/catenina beta. Aquesta línia es va desenvolupar a través de quatre projectes FIS que ja s'han completat i el Dr. Campistol n'ha aconseguit una de nova, en la qual es pretén modular la senyalització Wnt/ catenina beta en la prevenció de la progressió de la CAD en models animals i la seva potencial aplicació clínica en humans.

II) Senyalització mTOR: immunosupressió, proteïnúria, malalties cardiovasculars i efectes secundaris de l'aplicació d'inhibidors d'mTOR

L'objectiu és avaluar els mecanismes patogènics de proteïnúria associats amb el tractament d'inhibidors d'mTOR per causa d'una possible disfunció de l'endoteli glomerular, mitjançant diversos models experimentals de fallida renal crònica i trasplantament renal. La inhibició de la via mTOR pot proporcionar una alternativa a les teràpies basades en inhibidors de calcineurina, que s'associa amb un increment de la nefrotoxicitat, la incidència de malalties cardiovasculars i el càncer en pacients trasplantats. A més, la regulació de la via mTOR representa un pilar en el desenvolupament de malalties cardiovasculars.

III) El paper de la immunosupressió i medicaments immunosupressors en oncogènesi post-trasplantament

L'objectiu principal és estudiar l'impacte d'exosomes de cèl·lules tumorals en proliferació, l'angiogènesi i el desenvolupament del nínxol premetastàtic i la seva implicació en la progressió del tumor, la migració i la metàstasi de tumors malignes en pacients que s'han sotmès a diferents pautes de tractaments amb immunosupressors després d'un trasplantament de ronyó.

IV) Identificació de noves toxines urèmiques

L'objectiu principal és la detecció de noves toxines urèmiques mitjançant tècniques proteòmiques. Avaluar la diferent capacitat de purificació de les tècniques de diàlisi.

V) Immunologia del trasplantament

L'objectiu és estudiar el paper de subconjunts de cèl·lules T i B durant el rebuig humoral agut i crònic en pacients trasplantats de ronyó. Caracterització i supervisió de subconjunts de cèl·lules B en pacients trasplantats de ronyó que reben tractament per un rebuig agut mitjançat per anticossos.

VI) Teràpia cel·lular i regeneració renal

L'objectiu principal és analitzar el paper de les cèl.lules mare mesenquimals i les seves microvesícules en models in vitro i in vivo que reprodueixen la lesió al ronyó per nefrotoxicitat o durant el rebuig de l'empelt. A més, també estudiem la nefrogènesi per generació de les estructures de la gemma uretèrica i la correcció de malalties renals monogèniques in vitro.

VII) Malalties glomerulars primàries

L'objectiu és cercar biomarcadors en plasma i/o orina que permetin el diagnòstic precoç i no invasiu per millorar el tractament d'aquests pacients.

Recerca translacional en neoplàsia post-transplantament

Ignacio Revuelta

(HCB-IDIBAPS)

L'efecte de la teràpia immunosupressora en l'evasió immunitària del tumor i en diverses vies oncogèniques pot causar progressió tumoral, angiogènesi i la formació del nínxol premetastàtic. Els exosomes que alliberen les cèl·lules canceroses (CaEx) són essencials per a la comunicació intercel·lular entre el tumor primari, el microentorn i els òrgans de l'hoste. Es desconeix el paper de CaEx en els neoplasmes post-trasplantament. El grup pretén caracteritzar CaEx sota diferents tractaments immunosupressors així com la relació amb cèl·lules estromàtiques immunitàries i premetastàtiques. La comprensió de com funcionen les CaEx ens donarà eines per a futures intervencions en malignitats post-trasplantament sense perdre l'efectivitat de la immunoteràpia, millorant la supervivència del pacient.