Recerca

Àrea 2

Investigació aplicada en malalties respiratòries infeccioses, malalt crític i càncer de pulmó

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

 • Estudi de les infeccions respiratòries adquirides en la comunitat, infeccions nosocomials i infeccions en pacients immunodeprimits.
 • Estudi de la ventilació mecànica invasiva i no invasiva en la insuficiència respiratòria aguda, especialment en la retirada de la ventilació artificial.
 • Estudi de l'exacerbació de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i la implicació dels agents infecciosos bacterians, virals i fúngics.
 • Estudis fisiopatològics i de tractament en un model animal de pneumònia associada a la ventilació.
 • Epidemiologia, diagnòstic i tractament de les bronquiectàsies de l'adult no associades a fibrosi quística: Estudi de la resposta inflamatòria, noves modalitats terapèutiques i tractament substitutiu amb immunoglobulines.
 • Assaig clínic aleatoritzat en infeccions respiratòries i o ventilació mecànica.
 • Recerca amb model humà i animal en la síndrome de l'apnea del son. Telemedicina i estudis multicèntrics.
 • Estudis multicèntrics relacionats amb la patologia respiratòria del son i malalties cardiovasculars.

Principals línies de recerca

 1.  Epidemiologia, prevenció i nous tractaments de les pneumònies associades a la ventilació artificial i nous mètodes de diagnòstic ràpid. Resistències dels microorganismes. Estudi del biofilm en els tubs endotraqueals. Resposta inflamatòria local i sistèmica.
 2. Epidemiologia i diagnòstic de la pneumònia comunitària. Estudis multicèntrics en l'àmbit de la pneumònia comunitària. Nous mètodes de diagnòstic ràpid. Nous tractaments. Resistències dels microorganismes. Resposta inflamatòria local i sistèmica. S. pneumoniae en el context de les noves vacunes.
 3. Estudi dels factors de risc, microbiologia i pronòstic de la pneumònia associada a l'assistència sanitària (PAAS).
 4. Etiopatogènia, infecció bronquial i inflamació en pacients amb una malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Paper de la infecció en les exacerbacions de la malaltia. Estudi de la resposta bronquial i sistèmica associada. Anàlisi dels factors de risc i pronòstics en les aguditzacions. Tabaquisme. Epidemiologia i diagnòstic del dèficit d'alfa-1-antitripsina.
 5. Infeccions pulmonars cròniques: bronquiectàsies no associades a fibrosi quística, immunodeficiències i fibrosi quística d'adult. Control de la colonització bronquial. Estudi de la resposta inflamatòria bronquial i sistèmica associada. Noves modalitats terapèutiques (tractament antibiòtic amb nebulitzador). Tractament substitutiu amb immunoglobulines.
 6. Complicacions pulmonars infeccioses en pacients immunodeprimits. Avaluació dels factors etiològics. Optimització de les tècniques diagnòstiques. Estudi de la resposta inflamatòria bronquial i sistèmica associada. Anàlisi de factors pronòstics.
 7. Ventilació mecànica invasiva i no invasiva: epidemiologia, cost-efectivitat i fisiopatologia. Noves tècniques. Retirada de la ventilació mecànica: paper de la resposta inflamatòria i insuficiència respiratòria postextubació.
 8. Estudi de la farmacocinètica dels antibiòtics i d'altres fàrmacs en el pacient ventilat i no ventilat.
 9. Model animal porcí de lesió pulmonar aguda per P. aeruginosa, S. aureus i S. pneumoniae resistent a la meticil·lina: estudi de nous fàrmacs coadjuvants en el tractament de la pneumònia, estudi de nous antibiòtics, prevenció de la pneumònia associada a la ventilació (VAP) i noves formes de ventilació mecànica.
 10. Estudis europeus d'infeccions respiratòries. Participació en els projectes GRACE, MOSAR i THERAEDGE que estudien, respectivament, les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, en l'àmbit intrahospitalari i els nous mètodes diagnòstics.
 11. Models crònics d'apnees durant el son.
 12. Estudi multicèntric per valorar l'efecte de la CPAP en patologies cardiovasculars en pacients amb apnea durant el son.
 13. Control telemàtic del tractament amb CPAP en la síndrome d'apnees durant el son.

Grup de recerca

Trastorns respiratoris del son

MONTSERRAT, JOSEP M.

(ICT)

La principal línia d'investigació d’aquest grup se centra en analitzar la patologia respiratòria del son. Concretament les 2 línies més importants de recerca són: l’estudi de les metodologies diagnòstiques i els efectes del tractament en una població de pacients amb apnees sense una indicació clara i l’estudi de models animals per tal de conèixer els mecanismes interns de l’origen i les conseqüències de la malaltia. Ambdues línies es desenvolupen en el marc d’estudis clínics multicèntrics d’àmbit nacional.