Recerca

Àrea 2

Immunoal·lèrgia Respiratòria Clínica i Experimental (IRCE)

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

1. Investigació dels mecanismes que regulen la resposta inflamatòria i la remodelació en l'asma bronquial, la rinitis al·lèrgica i no al·lèrgica, la rinosinusitis crònica, la poliposi nasal i les malalties intersticials pulmonars.

2. Investigació dels mecanismes subjacents a al·lèrgies a aliments i medicaments.

3. Investigació dels mecanismes implicats en l'anafilaxi d'etiopatogènia complexa i fisiologia dels mastòcits.

4. Investigació dels mecanismes implicats en la sobtada i progressiva pèrdua de l'olfacte en diferents etiologies: inflamació nasosinusal aguda i crònica, al·lèrgies, lesions traumàtiques cerebrals, malaltia de Parkinson, iatrogèniques o idiopàtiques.

Principals línies de recerca

1. Inflamació de la mucosa de les vies aèries inferiors i superiors. 
Investigació dels mecanismes fisiopatològics implicats en la inflamació sinonasal i remodelació (MUC i mucines, metaloproteinases, microARN) i associació amb malalties broncopulmonars (asma, bronquièctasi, MPOC).

2. El sentit de l'olfacte en situació de salut i de malaltia.
Investigació dels mecanismes fisiopatològics implicats en disfuncions olfactives produïdes per diverses malalties, com ara inflamació sinonasal, malalties de les vies aèries unides, al·lèrgies, lesions traumàtiques cerebrals, malaltia de Parkinson.

3. Al·lèrgies a aliments i medicaments.
Investigació dels mecanismes genètics, immunològics i bioquímics implicats en les al·lèrgies respiratòries, al·lèrgies a aliments, al·lèrgies a medicaments i reaccions d'hipersensibilitat a antiinflamatoris no esteroïdals (AINE).

4. Resistència als glucocorticoides en malalties respiratòries. 
Investigació dels mecanismes moleculars implicats en la resistència als glucocorticoides en malalties respiratòries i no respiratòries, per cercar biomarcadors de la resposta terapèutica.

5. Intolerància a l'aspirina i als medicaments antiinflamatoris no esteroïdals (AINE).
Investigació dels mecanismes d'acció implicats en la intolerància als antiinflamatoris no esteroïdals: associació d'al·lèrgia i cofactors, regulació de la ciclooxigenasa, regulació del leucotriè i la prostaglandina, agonistes del receptor PGE2 i relació de PGE2 amb anomalies genètiques en fibrosi quística i asma severa.

6. Fibrosi pulmonar idiopàtica.
Investigació dels mecanismes d'acció de la fibrosi pulmonar idiopàtica: expressió de PGE2, IL-1ß i els seus receptors i eficàcia clínica de la instil·lació intrabronquial de cèl·lules alveolars tipus II.

7.  Fisiopatologia de eosinòfils, mastòcits i basòfils. 
Estudi dels mecanismes de les reaccions anafilàctiques d'origen múltiple (mastocitosi indolent, alteracions genètiques predisponents), i identificació i caracterització de molècules adaptadores en la senyalització del receptor IgE d'alta afinitat i receptor KIT. Mecanisme d'acció de fàrmacs antiinflamatoris en eosinòfils (corticosteroides, MP29-02), mastòcits i basòfils (omalizumab).

Grup de recerca

Investigació Nasosinusal en Inflamació i Olfacte (INGENIO)

Joaquim Mullol

(IDIBAPS)

1. Investigació dels diferents aspectes de les malalties inflamatòries nasosinusals (rinitis al·lèrgica i no al·lèrgica, rinosinusitis crònica, poliposi nasal): 

  • - Mecanismes fisiopatològics de la hipersecreció de mucosa nasosinusal i de la regulació de mucines i de gens MUC. 
  • - Associació fisiopatològica i clínica les malalties inflamatòries de les vies aèries inferiors i superiors i el seu impacte en la qualitat de vida del pacient. 

2. Avaluació de les alteracions del sentit de l'olfacte i els seus mecanismes d'acció com a marcadors de diagnòstic i de gravetat. Hem validat una prova d'olfactometria (BAST-24) i hem fet un estudi epidemiològic (OLFACAT) sobre l'olfacte de la població catalana.

3. Desenvolupament i ús d'un model in vitro humà d'inflamació eosinofílica per provar i comparar l'acció antiinflamatòria dels diferents fàrmacs emprats en cas d'inflamació respiratòria (corticosteroides, antihistamínics i antileucotriens).