Recerca

Àrea 2

Genètica i tumors urològics

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

El nostre grup de recerca multidisciplinari se centra en la recerca translacional en urologia oncològica, encaminada a generar coneixement que proporcioni un benefici directe als pacients en un futur proper. Específicament, l'objectiu principal del nostre grup és avançar en les línies de recerca existents per: 

 1. Desenvolupar eines no invasives per al diagnòstic i el pronòstic del càncer de bufeta i pròstata.
 2. Identificar marcadors per predir la resposta a quimioteràpia en pacients amb càncer de bufeta.
 3. Determinar els factors pronòstics moleculars dels tumors del tracte urinari superior. 
Principals línies de recerca

1. Diagnòstic no invasiu i pronòstic de tumors de bufeta.

 • Desenvolupament de signatures d'expressió gènica/miARN en mostres d'orina.
 • Identificació de aneuploïdies a l'ADN en mostres d'orina mitjançant FISH. 
 • Determinació de perfils de metilació en mostres d'orina.

2. Biomarcadors predictius de pronòstic i resposta a tractaments.

 • Marcadors de cèl·lules disseminades de tumors de bufeta en ganglis limfàtics i sang perifèrica.
 • Marcadors de resposta a quimioteràpia neoadjuvant en pacients amb càncer de bufeta.
 • Marcadors pronòstics dels tumors del tracte urinari superior. 

3. Diagnòstic no invasiu i pronòstic de tumors de pròstata.

 • Desenvolupament de signatures d'expressió gènica/miARN en mostres d'orina post massatge prostàtic.
 • Biomarcadors pronòstics de càncer de pròstata.