Recerca

Grup de Recerca Transversal en Atenció Primària

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

L'atenció primària és la porta d'entrada del pacient al sistema sanitari, i els centres d'atenció primària són el lloc on se solucionen la majoria dels problemes de salut de la població. És en aquest àmbit on la relació entre el pacient i el seu metge de família i infermera de referència esdevé cabdal per aconseguir prevenir i guarir malalties i promoure hàbits saludables. En l'àmbit de la recerca, la multidisciplinarietat i transversalitat de les activitats del professional d'atenció primària afavoreixen un abordatge biològic, psicològic i social del pacient i de les seves malalties, tant a la consulta com a casa. L'abordatge integral de la persona i l'atenció longitudinal al llarg de la vida del pacient permeten desenvolupar estudis propis i/o col·laboratius adreçats al coneixement de les característiques de la població, de les persones i de les malalties.

Principals línies de recerca

L'atenció primària pretén desenvolupar la recerca que li és pròpia, integrar-se en les xarxes i grups de recerca existents, i treballar de manera coordinada amb altres equips d'investigació consolidats des de diverses vessants: 

 • Realització d'estudis de base poblacional, tant descriptius, com d'avaluació d'intervencions i de seguiment, en una població accessible i ben definida aprofitant l'experiència de la informatització de les dades clíniques. 
 • Realització de recerca en resultats en salut.
 • Descripció de la història natural del malalt i de la malaltia des d'un punt de vista biològic, psicològic i social. 
 • Realització d'estudis dels factors de risc i de la medicina preventiva. 
 • Anàlisi de morbilitat i de mortalitat de les malalties més prevalents. 
 • Desenvolupament d'estudis col·laboratius amb l'administració, entitats o grups de recerca que permetin la implementació de la investigació transversal.
 • Salut Internacional i patologia importada.

Les principals línies de recerca inclouen:

 • Continuïtat assistencial i gestió de malalties cròniques. 
 • Ús dels serveis sanitaris. 
 • Eix Fragilitat - Geriatria - Dependència - Atenció domiciliària. 
 • Ús dels medicaments. 
 • Atenció primària i autoimmunitat. 
 • Aterogènesi, factors de risc i malalties cardiovasculars. 
 • Dolor crònic. 
 • Salut mental, tabaquisme i altres addiccions. 
 • Malalties respiratòries. 
 • Malalties digestives i hepàtiques. 
 • Infecció pel VIH-SIDA i altres malalties infeccioses 
 • Salut 2.0.