Recerca

Investigació en Infermeria

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

La investigació en infermeria és essencial per respondre a la demanda de cures de l'actual sistema de salut. En el mitjà hospitalari, la seva complexitat deriva de l'augment de la gravetat a l'ingrés, la disminució de l'estada hospitalària, la incorporació de nova tecnologia, l'envelliment de la població, la sol·licitud d'informació per part del pacient, el canvi social i la crisi global.

La infermeria de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB) necessita noves àrees de recerca per adreçar els nous reptes de salut, i adaptar les noves competències professionals als nous objectius de l'assistència sanitària. L'enfocament multidisciplinari és fonamental per millorar l'assistència al pacient, motiu pel qual cal establir noves estratègies de col·laboració entre els diversos professionals de l'assistència sanitària.

Principals línies de recerca

Les principals línies de recerca en infermeria a la nostra institució són:

Apoderament: L'objectiu principal és incrementar l'apoderament del pacient i desenvolupar eines d'avaluació per documentar intervencions educatives mitjançant experiències. Per exemple, la implementació de l'apoderament dels pacients que pateixen d'artrosi pretén impulsar la participació dels pacients i les famílies en la millora del seu benestar biofisiològic, funcional i social. Participen en la solució als problemes i també obtenen competències específiques que els poden capacitar per gestionar els seus problemes de salut i optimitzar els resultats quirúrgics gràcies a la satisfacció dels pacients mentre, al mateix temps, es redueixen despeses. L'apoderament també s'adreça als pacients de càncer. En aquest cas, l'objectiu és desenvolupar una eina perquè els professionals de l'assistència sanitària puguin ajudar als pacients de càncer a prendre decisions.

Cronicitat: S'ha dissenyat i avaluat la informació, la formació i el suport emocional a persones grans dependents per tal de millorar la vida de la gent gran dependent que viu a casa. El material educatiu inclou fullets informatius, llibres i CD, i s'ha dissenyat perquè el facin servir cuidadors no professionals. Els principals temes que s'hi tracten són: higiene, alimentació, canvis posturals i comunicació. Actualment utilitzen aquest material les unitats d'aguts amb cuidadors familiars de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Des de la direcció d'infermeria, durant els últims anys també s'ha desenvolupat recerca clínica i experimental original en el nivell nacional i internacional sobre hipertensió, incontinència, diabetis i obesitat.

Demència: Desenvolupament d'estratègies de pràctiques recomanades per a la transició des d'una atenció domiciliària professional formal a la d'un centre amb cures infermeres institucionals a llarg termini. L'objectiu principal és millorar el servei de salut de les persones amb demència gràcies al desenvolupament acurat d'estratègies de pràctiques recomanades mitjançant diversos mètodes de recopilació de dades, incloent-hi revisions exhaustives de documentació, grups de debat i avaluacions clíniques en diferents àmbits d'infermeria a llarg termini. 

Innovació: Com a instrument per millorar l'eficàcia i la qualitat dels processos de cura. 
El Comitè és un equip multidisciplinari que involucra personal de malalties cardíaques i respiratòries, a més de diferents àrees de recerca i innovació. En aquest sentit, fomenta la coordinació entre la Comissió de l'ICT i la Direcció de Recerca i innovació de l'Hospital.

Competències professionals: 
Determinar com repercuteix el personal d'infermeria de l'hospital, la combinació de coneixements i formacions i la qualitat de l'entorn laboral dels infermers, en diferents acompliments de l'hospital com ara mortalitat, complicacions hospitalàries, qualitat de les cures i satisfacció del pacient. Aquestes resultats permetran que els investigadors ajudin a avançar la plantilla existent d'infermeria.