Recerca

Àrea 4

Recerca muscular i funció mitocondrial

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

 1. Patologia muscular d'origen mitocondrial, inflamatori i autoimmunitari i malalties produïdes per errors innats del metabolisme.
 2. Base mitocondrial de malalties rares, com miositis per cossos d'inclusió, malaltia de Parkinson, síndrome X fràgil i restricció del creixement intrauterí.
 3. Mitotoxicitat.
 4. Implicació mitocondrial en processos fisiològics i patològics.
 5. Miocardiopatia en pacients alcohòlics crònics. 
 6. Síndrome de fatiga crònica. 
 7. Xoc sèptic i disfunció orgànica en pacients greus.
 8. Revistologia (Journalology): recerca de polítiques editorials i ètiques de les revistes biomèdiques. 

Principals línies de recerca
 1. Recerca en l'establiment de l'etiologia, biomarcadors candidats i enfocaments terapèutics potencials de malalties o patologies musculars mitocondrials, inflamatòries i autoimmunitàries produïdes per errors innats de metabolisme en pacients atesos pel grup d'assistència mèdica de pacients adults amb malalties rares (HCB).
 2. Recerca en altres malalties rares amb base mitocondrial potencial, com ara miositis per cossos d'inclusió, malaltia de Parkinson (associada a mutacions en els gens Parkin i LRRK2), síndrome X fràgil i problemes obstètrics (especialment restricció del creixement intrauterí). 
 3. Patologia mitocondrial secundària produïda per contacte amb agents tòxics: gasos (com monòxid de carboni (CO) i monòxid de nitrogen (NO)), abús de substàncies (com tabac), productes químics (com diclorometà), agents biològics (com VIH) i fàrmacs (com antibiòtics, neurolèptics, antiretrovirals) i agents hipolipemiants (estatines).
 4. Disfunció mitocondrial secundària respecte a altres problemes mèdics (com ara lipodistròfia, acidosi làctica (hiperlactatèmia), neuropatia perifèrica, sèpsia, esquizofrènia o infertilitat) i processos fisiològics (divisió cel·lular, envelliment o inflamació). 
 5. Estudi dels mecanismes patològics de l'alcohol en les cèl·lules dels òrgans i els seus efectes patològics en els nivells neurològics i cardiocirculatoris: (i) Pronòstic de la miocardiopatia alcohòlica i del seu millor tractament; (ii) estudi de l'apoptosi muscular i miocardíaca en subjectes amb ingesta crònica d'alcohol; (iii) estudi de la regeneració miocàrdica en la miocardiopatia alcohòlica; (iv) estudi de factors que influeixen en la hipertròfia per miòcits (miostatina, IGF-1). 
 6. Repercussió clínica i funcional de la síndrome de fatiga crònica. (i) Avaluació dels efectes a llarg termini d'un tractament multidisciplinari; (ii) paper i rellevància de malalties comòrbides en la síndrome de fatiga crònica; (iii) influència de factors químic i ambientals en la patogènesi de la síndrome de fatiga crònica. 
 7. Recerca clínica i translacional en xoc sèptic i disfunció multiorgànica. Recerca en polítiques d'ús d'antibiòtics en pacients greus.
 8. Revistologia de revistes biomèdiques: recerca de polítiques editorials i ètiques. 


Els nostres reptes futurs són:

 1. Aprofundir en el coneixement de la base mitocondrial de malalties rares amb afectació del sistema muscular i el sistema nerviós central, a més d'afectació mitocondrial secundària en toxicitats o processos fisiològics.
 2. Miocardiopatia i fatiga crònica. Millorar el coneixement dels mecanismes fisiopatològics que causen la malaltia en miocardiopatia alcohòlica i també en la síndrome de fatiga crònica, per tal d'evitar o retardar el desenvolupament de la malaltia i aplicar estratègies potencials de tractament. 
 3. Comprendre la fisiopatologia del desenvolupament de disfunció orgànica en pacients amb sèpsia greu i xoc sèptic, a més d'identificar les dianes biològiques per prevenir el dany orgànic. 
 4. Publicacions mèdiques: Estudi del moviment d'accés obert. Comparació exhaustiva de les polítiques editorials i ètiques de l'accés obert en comparació amb les revistes que no són d'accés obert mitjançant un estudi de casos i controls.