Recerca

Àrea 4

Neuroimmunologia clínica i experimental

Responsable de l'equip

Objectius estratègics

  1. El principal objectiu del grup de neuroimmunologia és l'estudi de la inflamació del sistema nerviós central, així com dels mecanismes que estan involucrats en aquesta resposta inflamatòria i la seva implicació en les malalties neurològiques, fonamentalment l'esclerosi múltiple, encefalitis autoimmunes i malalties neurològiques paraneoplàsiques. 
  2. Identificació i caracterització de factors implicats en la patogènesi dels gliomes mitjançant l'estudi de proteïnes que controlen el manteniment, la diferenciació i la migració de les cèl·lules mare neurals normals. 

Principals línies de recerca

  1. Estudi dels mecanismes d'autoimmunitat en malalties neurològiques paraneoplàsiques. 
  2. Estudi de l'autoimmunitat sinàptica en encefalitis i altres malalties autoimmunes del sistema nerviós central. 
  3. Desenvolupament de biomarcadors i noves teràpies per al tractament de l'esclerosi múltiple i altres malalties neurològiques. 
  4. Imatge funcional en neuroimmunologia. 
  5. Estudi de les bases moleculars de la patogènesi dels gliomes: Identificació i caracterització funcional de nous factors en el control de les cèl·lules mare neurals i estudi del paper d'aquests factors en la patogènesi dels gliomes. 

Grup de recerca

Patogenètica i noves teràpies en Esclerosi Múltiple

Pablo Villoslada

(IDIBAPS)

El gran repte del nostre equip de recerca és aplicar els nostres descobriments en el tractament clínic de pacients amb esclerosi múltiple. El nostre equip és pioner en l'aplicació de medicina de sistemes a l'estudi de l'esclerosi múltiple i en el desenvolupament de noves eines per assolir la medicina personalitzada. En conseqüència, estem desenvolupant noves teràpies per a aquesta malaltia, com ara el medicament BN201 de tipus factor tròfic o la tolerització específica a l'antigen, que entraran en les fases clíniques l'any que ve. També hem desenvolupat noves eines diagnòstiques, com ara imatges moleculars de la retina, que ajudaran en la supervisió de la progressió del pacient. Com a grup coordinador de la RETICS REEM (Red Española de Esclerosis Múltiple), un altre dels nostres objectius estratègics és la difusió transversal del coneixement i l'aprofitament òptim de les sinergies per traslladar els avenços en investigació a la pràctica clínica i als pacients. Finalment, el grup té un compromís constant amb la innovació, tant pel que fa a la generació de patents com a la creació d'empreses derivades.

Grup de recerca

Patogènesis de malalties neuronals autoinmunes

Josep Dalmau

(ICREA-IDIBAPS)

La nostra recerca se centra en un grup de malalties que es troben en la intersecció d'autoimmunitat, càncer i proteïnes sinàptiques. Això inclou la descripció de noves síndromes i els mecanismes immunològics associats, l'aïllament dels antígens diana i el desenvolupament de proves diagnòstiques i estratègies terapèutiques. Aquests estudis han identificat 17 autoantígens i han generat proves diagnòstiques, algunes de les quals s'utilitzen arreu del món. L'any 2014, vam descobrir dues noves malalties: una es caracteritza per la presència d'anticossos contra el GABAaR i aquests pacients desenvolupen encefalitis amb atacs importants i estat epilèptic. L'altra malaltia es caracteritza per anticossos a IgLON5. Aquesta síndrome causa moviments anòmals i símptomes d'alteració de la conducta en el son. Per a totes dues malalties hi ha proves diagnòstiques en procés d'obtenció de patent. En pacients amb encefalitis i símptomes de hiperexcitabilitat cerebral. A més, recentment hem començat a desenvolupar models animals d'aquestes malalties. Els resultats d'aquests estudis han tingut repercussió en múltiples disciplines mèdiques i de neurociències, perquè ofereixen una connexió entre processos immunològics i funcions neuronals, relacionats amb memòria, conducta, psicosi, epilèpsia i degeneració neuronal.

Grup de recerca

Imatge avançada en malalties neuroimmunològiques (ImaginEM)

SARA LLUFRIU

El principal objectiu del nostre grup és entendre les bases de l’evolució de malalties neuroimmunològiques com l’esclerosi múltiple (EM) a través de l’us de tècniques de ressonància magnètica avançada. Tenim interés en identificar biomarcadors de imatge de la progressió de la discapacitat física i cognitiva i de la resposta a teràpies convencionals i a nous tractaments. Així mateix, pretenem desenvolupar millores tècniques i aplicar-les de forma translacional a l’estudi dels pacients. Per aconseguir aquests objectius utilitzem eines com la imatge per tensor de difusió o l’espectroscòpia multivoxel, seqüències que permeten identificar els canvis patològics en els teixits neurològics de forma no invasiva