Recerca

Àrea 4

Unitat de neurobiologia

Responsable de l'equip

  • Ramon Trullàs
    (IIBB-CSIC)

Objectius estratègics

La Unitat de Neurobiologia investiga els mecanismes moleculars de la neurodegeneració amb l'objectiu general d'identificar noves dianes terapèutiques per al tractament de les malalties neurodegeneratives. Un dels objectius principals és determinar el paper de l'ADN mitocondrial, la dinàmica mitocondrial i la mitofàgia en l'eliminació de les sinapsis i la mort neuronal en models de demències neurodegeneratives i malaltia de Parkinson. Un altre objectiu és conèixer els mecanismes de regulació de la neurogènesi en el cervell adult. 

Principals línies de recerca

  1. Identificar nous biomarcadors per a la detecció precoç de la malaltia d'Alzheimer en la fase preclínica, mitjançant un nou mètode d'anàlisi proteòmica diferencial. 
  2. Investigar la funció de la pentraxina neuronal 1 (NP1) durant la mort neuronal programada d'acord amb la hipòtesi que estableix que la inhibició de l'expressió d'aquesta proteïna pot representar un nou tractament per als trastorns neurodegeneratius crònics. 
  3. Estudiar el paper de l'ADN mitocondrial i la dinàmica mitocondrial en models de neurodegeneració.
  4. Estudiar el mecanisme que permet al canal KATP modular l'activitat microglial, per caracteritzar in vitro i in vivo l'efecte neuroprotector i neurotòxic de la micròglia en diferents desordres neurològics mitjançant l'activació i el bloqueig d'aquest canal.
  5. Investigar noves variants genètiques que modifiquen l'abast de l'activació de micròglies i la neuroinflamació, i que poden oferir beneficis terapèutics clínics a malalties neurodegeneratives com l'esclerosi lateral amiotròfica o la malaltia d'Alzheimer.
  6. Investigar l'eficàcia i la seguretat de la immunoteràpia anti-A beta com a tractament de la malaltia d'Alzheimer.